Edukacije ovlaštenih veterinara

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane poziva zainteresirane djelatnike ovlaštenih veterinarskih organizacija, kao i veterinarske inspekcije DIRH-a da sudjeluju u edukaciji koja se odnosi na provedbu VPG-a 2023 i provedbu Naredbe.
U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom veterinarskom komorom, Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je provedbu edukacija namijenjenih u prvome redu ovlaštenim veterinarima, a koje će se održati u sljedećim terminima:

 • 31. svibnja 2023. velika dvorana HGK Split, Trumbićeva obala 4, 21000, Split, (50 mjesta) u terminu od 11-14 sati – Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija,
 • 2. lipnja 2023. velika dvorana HGK Osijek, Europska avenija 13, 31000 Osijek, (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati – Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija,
 • 6. lipnja 2023. velika dvorana HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati – Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija,
 • 13. lipnja 2023. Klinička predavaonica Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, (90 mjesta) u terminu od 10-14 sati – Karlovačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija.
 • 15. lipnja 2022. velika dvorana HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000, Rijeka, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati – Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija,

Edukacije će provesti djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, i to o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2023. godini u skladu s Odlukom ministrice poljoprivrede KLASA: 322-01/23-01/20; URBROJ 525-09/590-23-1 od 10. svibnja 2023. godine i u području zdravlja životinja, a vezano na provedbu mjera propisanih Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (NN 1/23), kategorizaciju objekata koji drže svinje u donosu na biosigurnost te postupanju prilikom prijave sumnje na bolesti.

Ciljevi provedbe Odluke o obavljanju veterinarskih pregleda gospodarstva su:

 • educiranje subjekata o sustavima kontrole premještanja životinja te o pravima i obvezama koje proizlaze iz legislative, prvenstveno one koja se odnosi na označavanje životinja i registraciju premještanja te zdravlja i dobrobiti životinja, kao i iz propisa koji se odnose na pravila uvjetovanosti koje subjekti moraju ispunjavati za dobivanje državnih potpora
 • ažuriranje Registra objekata vezano uz lokacije i aktivnost objekata
 • usklađivanje Jedinstvenog registra goveda sa stvarnim stanjem na terenu uz popunjavanje nepotpunih migracija u svrhu postizanja pune operativnosti Jedinstvenog registra goveda (uključujući registraciju svih migracija)
 • educiranje i podizanje svijesti subjekata o važnosti provedbe biosigurnosnih mjera, redovnog praćenja zdravstvenog stanja životinja i očuvanja zdravstvenog statusa objekta te o dobrobiti životinja
 • prikupljanje podataka potrebnih za procjenu rizika na temelju koje se ciljano i učinkovito usmjeravaju ljudski (osobito veterinarsko-inspekcijski) i materijalni resursi za kontrolu i poduzimanje korektivnih mjera;
 • educiranje subjekata o važnosti pravilnog liječenja životinja te vođenja evidencija o tome;
 • educiranje i podizanje svijesti subjekta o važnosti pravilnih postupaka u proizvodnji hrane, uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti i oprema u proizvodnji hrane i hrane za životinje;

Provedbom pregleda prikupit će se dragocjeni podatci i stvoriti baza podataka koja će Ministarstvu poljoprivrede, ali svim drugim zainteresiranim stranama poslužiti u svrhu racionalnijeg provođenja poljoprivredne i veterinarske politike.

Veterinarski pregled gospodarstva 2023. obuhvaća:

 1. registrirane objekte na kojima su evidentirana plutajuća goveda,
 2. registrirane objekte bez koordinata ili s koordinatama izvan RH,
 3. registrirane objekte koji nisu nikada pregledani,
 4. registrirane objekte korisnika potpora 2022. godine.

Za veterinarski pregled gospodarstva predviđeno je 57083 registriranih objekata.

U skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, doktorima veterinarske medicine koji će sudjelovati na navedenim edukacijama Hrvatska veterinarska komora će stručno usavršavanje vrednovati s 2 boda.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora