Klasa: 322-01/18-01/382

Ur. broj: 312-18-1

Zagreb, 29. studenog 2018. godine

 

P O Z I V

ČLANOVIMA SKUPŠTINE HVK

 

Temeljem članka 44. stavka 2. i članka 53. stavka 1. alineje 3. Statuta Hrvatske veterinarske komore (“Narodne novine” br. 89/2016), predsjednik Hrvatske veterinarske komore saziva

 

 

REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU HVK

 

Skupština će se održati dana 18. prosinca (utorak)

 1. godine s početkom u 12.00 sati u VELIKOJ PREDAVAONICI VETERINARSKOG FAKULTETA, SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,

Heinzelova 55, ZAGREB.

 

 

Za zasjedanje Skupštine predlažem sljedeći dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine.
 2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
 3. Utvrđivanje dnevnog reda.
 4. Usvajanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine, održane dana studenog 2017. godine.
 5. Izvješće predsjednika o radu HVK za 2017. godinu.
 6. Izvješće Nadzornog odbora HVK za 2017. godinu.
 7. Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2017. godinu.
 8. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje.
 9. Prijedlog rebalansa financijskog plana za 2018. godinu i njegovo usvajanje.
 10. Prijedloga financijskog plana za 2019. godinu i njegovo usvajanje.

 

 

 

PREDSJEDNIK HVK

 

         Ivan Forgač, dr. med. vet., v. r.

 

 

 

 

U slučaju spriječenosti dolaska na Skupštinu, član Skupštine može putem pisane punomoći, koju Vam dostavljamo u prilogu poziva, za zastupanje opunomoćiti nekog drugog člana Komore koji će umjesto njega nazočiti Skupštini.

 

Zapisnik sa prethodne Skupštine održane dana 29. studenog 2017. godine te ostali materijali za Skupštinu, nalaze se na web stranici HVK: www.hvk.hr

 

Klasa: 322-01/17-01/311

Ur.br.: 312-17-2

Zagreb, 29. studenog 2017.

 

 

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE

 

U skladu s odredbama članka 44. stavka 2. Statuta Hrvatske veterinarske komore (“Narodne novine” br. 89/2016), predsjednik Hrvatske veterinarske komore, dopisom Klasa: 322-01/17-01/311, Ur. br.: 312-17-1, od 15. studenog 2017. godine sazvao je redovnu godišnju Skupštinu HVK, koja je održana dana 29. studenog 2017. godine, u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, Heinzelova 55, ZAGREB, s početkom u 10.00 sati, te je predložio sljedeći dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine.
 2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
 3. Utvrđivanje dnevnog reda.
 4. Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine, održane dana listopada 2016. godine.
 5. Izvješće predsjednika o radu HVK.
 6. Izvješće Nadzornog odbora HVK .
 7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini.
 8. Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.
 9. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu.
 10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje.
 11. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo.
 12. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje.

 

 

 1. točka: Otvaranje skupštine

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., otvara Skupštinu HVK, pozdravlja zamjenika dekana Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Deana Konjevića, zamjenika ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta dr. sc. Miroslava Benića,  te sve nazočne delegate, odnosno članove Skupštine Hrvatske veterinarske komore.

Posebno pozdravlja saborskog zastupnika dr. sc. Josipa Križanića, koji je potpredsjednik Odbora za poljoprivredu te zamjenik predsjednika Komore.

Obavještava članove Skupštine da je poziv na Skupštinu upućen i ravnatelju Uprave za veterinarstvo, da se je on javio neposredno prije početka Skupštine te da je rekao da će doći na Skupštinu.

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., poziva goste da se obrate članovima Skupštine.

 

Zamjenik dekana Veterinarskog fakulteta, prof. dr. sc. Dean Konjević, pozdravlja sve nazočne u svoje ime i u ime djelatnika fakulteta. Svima je poželio ugodan boravak na Veterinarskom fakultetu te je naglasio da će Veterinarski fakultet i nadalje davati podršku svim aktivnostima Hrvatske veterinarske komore.

Nadalje, istaknuo je da Veterinarski fakultet i Komora imaju dobru suradnju i da im je zajednički cilj jačanje i promidžba veterinarske struke i dobrobit veterinara.

Naglasio je da će fakultet revidirati tečajeve za veterinare praktičare te da će definirati termine održavanja tečajeva tijekom godine te je pozvao sve da predlože teme koji ih zanimaju te da je u tom smislu novi dekan poslao dopis veterinarskim organizacijama da predlože teme tečajeva koje njih zanimaju.

Na kraju izlaganja, Skupštini  je zaželio  uspješan rad.

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., zahvalio je zamjeniku dekana na pozdravnim riječima te je konstatirao da Skupština nastavlja s radom sukladno predloženom dnevnom redu te da je sljedeća točka dnevnog reda:

 

 1. točka: Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i verifikacijske komisije.

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore, Ivan Forgač, dr. med. vet., napominje da je za rad Skupštine potrebno izabrati članove radnih tijela te je za za članove radnog predsjedništva predložio:

 • za predsjednika radnog predsjedništva dr. sc. Josipa Križanića,
 • za članove: mr. Antu Šarića , Zdenka Muževića, dr. med. vet., prof. dr. sc. Petra Džaju i mr. Danimira Kolmana;

 

Za zapisničara je predložio Alku Sasunić, a za ovjerovitelje zapisnika Tatjanu Zajec, dr. med. vet. i Leu Kreszinger, dr. med. vet.

 

Za članove verifikacijske komisije predložio je Ivana Zemljaka, dr. med. vet., mr. Vesnu Boban, dr. med. vet.  i dr. sc. Vinka Medvida, dr. med. vet.

 

Prijedlog članova radnog tijela dao je na glasovanje i isti je jednoglasno prihvaćen.

 

Nakon tog, predsjednik HVK Ivan Forgač, dr. med. vet., pozvao je članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta, oni su zauzeli svoja mjesta nakon čega je  Skupština nastavila sa zasjedanjem.

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, pozdravio je sve prisutne u svoje ime i u ime radnog predsjedništva, a posebno je pozdravio zamjenika dekana i ravnatelja Hrvatskog veterinarskog instituta te je pozvao članove verifikacijske komisije da podnesu izvješće, kako bi Skupština mogla dalje nastaviti s radom i donositi valjane odluke.

 

Članovi verifikacijske komisije napravili su uvid u listu prisutnih članova Skupštine i prebrojili su prisutne članove, nakon čega je Ivan Zemljak, dr. med. vet., u ime verifikacijske komisije izvijestio članove Skupštine da je na sjednici nazočno 36 članova, da je 9 članova Skupštine putem punomoći ovlastilo druge članove, odnosno da je na Skupštini s punomoćima nazočno 45 članova.

Istaknuo je da Skupština ima ukupno 75 članova, da je na Skupštini prisutna natpolovična većina članova, da ima kvorum te da može zasjedati i donositi valjane odluke.

Popis nazočnih članova i punomoći nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio.

 

 

 1. točka: Utvrđivanje dnevnog reda

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, predložio je sljedeći dnevni red:

 

 1. Otvaranje Skupštine.
 2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
 3. Utvrđivanje dnevnog reda.
 4. Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine, održane dana 18. listopada 2016. godine.
 5. Izvješće predsjednika o radu HVK.
 6. Izvješće Nadzornog odbora HVK .
 7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini.
 8. Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.
 9. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu.
 10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje.
 11. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo.
 12. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje.
 13. Razno.

 

Dao je predloženi dnevni red na raspravu, nije bilo prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, nakon čega je isti dao na glasovanje.

 

Glasovanjem je dnevni red jednoglasno prihvaćen.

 

 1. točka: Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine

 

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, izvijestio je članove Skupštine da Skupština mora potvrditi zapisnik s prošlogodišnje Skupštine održane dana 18. listopada 2016. godine.

Naglasio je da je zapisnik objavljen u Hrvatskom veterinarskom vjesniku koji je dostavljen svim članovima Komore, pa tako i članovima Skupštine, da je stavljen na web stranicu Hrvatske veterinarske komore zajedno s ostalim materijalima za Skupštinu, kako je to navedeno i u pozivu na Skupštinu.

 

Konstairao je da s obzirom na navedeno zapisnik nije potrebno čitati te je postavio pitanje članovima Skupštine da li ima potrebe da se zapisnik čita. Članovi Skupštine jednoglasno su se izjasnili da zapisnik s prošlogodišnje Skupštine nije potrebno čitati.

 

Otvorio je raspravu o zapisniku s prethodne Skupštine, članovi Skupštine nisu imali primjedbi na zapisnik, nakon čega je Zapisnik dao na glasovanje.

 

Članovi Skupštine jednoglasno su potvrdili zapisnik s prošlogodišnje Skupštine.

 

 

 1. točka: Izvješće Predsjednika o radu HVK

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet. pozvao je predsjednika HVK da podnese izvješće o radu Hrvatske veterinarske komore za 2016. godinu.

 

Predsjednik Hrvatske veterinarske komore Ivan Forgač, dr. med. vet., iznio je izvješće o radu Hrvatske veterinarske komore.

 

Izvješće predsjednika o radu Hrvatske veterinarske komore nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio.

 

Na kraju iznošenja izvješća predsjednika, predsjedavajući radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, ističe da neće otvarati raspravu nakon izvješća, nego će se  rasprava održati nakon podnesenih svih izvješća, odnosno u sklopu 10. točke dnevnog reda.

 

 

 1. točka: Izvješće nadzornog odbora

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet. pozvao je članove Nadzornog odbora da podnesu izvješće Nadzornog odbora.

 

Izvješće Nadzornog odbora Hrvatske veterinarske komore iznio je član Nadzornog odbora, Darko Damjanović, dr. med. vet..

 

Zapisnik nadzornog odbora, koji je kao izvješće iznio Darko Damjanović, dr. med. vet., nalazi se u prilogu ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio.

 

 

 1. točka: Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini.

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., pozvao je gospođu Luciju Josipović, djelatnicu Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore da podnese Izvješće o financijskom poslovanju Hrvatske veterinarske komore u 2016. godini, Rebalans financijskog plana za 2017. godinu te prijedlog financijskog plana za 2018. godinu.

 

Lucija Josipović, djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore, izvjestila je prisutne da je Komora u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, u zakonskom roku napravila i predla godišnji financijski opbračun za 2016. godinu te je Skupštini podnijela izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini.

Izvješće o financijskom poslovanju HVK za 2016. godinu koje je iznijela gospođa Josipović nalazi se u privitku ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio.

 

 

 1. točka: Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.

 

Lucija Josipović, djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore, izvjestila je Skupština HVK prošle godine u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, donijela prijedlog financijskog plana za 2017. godinu.

Naglasila je da u realizaciji financijskog plana za 2017. godinu postoje značajna ostupanja, kako u kategoriji prihoda, tako i u kategoriji rashoda te je nužno u skladu s Zakonom donijeti rebalan financijskog plana.

Nakon tog iznijela je prijedlog rebalansa financijskog plana za 2017. godinu, koji se nalazi u privitku ovoga zapisnika i njegov je sastavni dio.

 

 

 1. točka: Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu

 

Djelatnica Ureda stručne službe Hrvatske veterinarske komore Lucija Josipović, naglasila je da je na osnovi dosadašnje realizacije financijskog plana za 2017. godinu kao i planiranim aktivnostima za 2018. godinu napravljen Plan financijskog poslovanja za 2018. godinu.

Istaknula je da je donošenje plana obveza za sve neprofitne organizacije, da ta obveza proizlazi iz Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, koji je donesen 2014. godine. Na osnovi navedenog Zakona, sve  neprofitne organizacije, pa tako i naša Komora, moraju do kraja godine donijeti plan financijskog poslovanja za narednu godinu.

Nakon tog iznijela je prijedlog financijskog plana HVK za 2018. godinu, koji se nalazi u prilogu ovog zapisnika i njegov je sastavni dio.

 

 

 1. točka: Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Josip Križanić otvara raspravu o izvješćima pod točkom 5., 6., 7., 8. i 9.  dnevnoga reda.

 

Za riječ se javio mr. Ante Šarić, koji je konstatirao da je ovo prvi put da na Skupštini Komore nema nikog iz Uprave za veterinarstvo te je postavio pitanje da li je ravnatelj Uprave pozvan na Skupštinu.

 

Predsjednik HVK dao je objašnjenje da je ravnatelju Uprave uredno poslan poziv, da se je on javio pola sata prije početka Skupštine te da je rekao da će doći na Skupštinu. Također, napomenuo je da je ravnatelj Uprave, danas u 10.00 sati sazvao povjerenstvo za izradu novog Zakona o veterinarstvu.

 

Za riječ se javila Tatjana Zajec, dr. med. vet., koja je konstatirala da ona ispred sebe  ima rješenje o imenovanju povjerenstva za izradu novog Zakona o veterinarstvu, da je predsjednik povjerenstva kolega Agičić, da povjerenstvo ima tajnicu, da je u povjerenstvu brojkom i slovom još 19 članova Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, da uz navedene članove u povjerenstvu ima još 6 članova, od kojih su 2 sa Veterinarskog fakulteta, 2 sa Hrvatskog veterinarskog instituta, da su zadnja 2 člana na popisu  predstavnici Hrvatske veterinarske komore i Hrvatske gospodarske komore, koji imaju po jednog člana.

Nadalje, u svom izlaganju navela je da je Odjel veterinara male prakse pisao ministru te da su tražili da Odjel ima makar jednog predstavnika u povjerenstvu, da im na dopis nije nitko odgovorio te da su jučer čuli da da je sjednica povjerenstva danas. Nadalje, navela je da cijela struka treba biti nezadovoljna takivim odnosom Uprave prema vlastitoj struci te da je neprihvatljivo da se piše zakon kojim se određuje sudbina veterinarske struke, bez same struke.

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić, u svom izlaganju naglasio je da je šteta što nema nikoga iz Uprave, posebno napominje da je i njemu teško kao veterinaru i saborskom zastupniku glasati za neke zakone koji se tiču veterinarstva, a zna da oni nisu dobri niti su primjenjivi, da je on osobno kao zastupnik prije nekoliko dana reagirao kad se je donosio rebalans proračuna, da smo kao struka dobro prošli donošenjem proračuna za iduću godinu s obzirom na to da su naše stavke povećane, da je on kao član Odbora za poljoprivredu u situaciji da tamo raspravlja u zakonima koji se tiču poljoprivrede, da je nedavno donesen novi Zakon o zaštiti životinja i da će u njegovoj primjeni biti dosta problema. Nadalje, naveo je da vezano za provedbu navedenog zakona, postoji incijativa veterinara male prakse za javljanje na natječaj za kastracije i sterilizacije, da tu kao struka ne smijemo nasjesti i nuditi da to radimo za male novce s obzirom na to da se radi o kirurškim zahvatima te da se taj posao mora odraditi stručno i kvalitetno, što predpostavlja da to ne može biti jeftino.

 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet., u svom izlaganju navodi kako je Komora dobila navedeno rješenje o imenovanju povjerenstva, da je bio iznenađen, da smo odmah zvali ravnatelja Uprave, da je on rekao da se to može promjeniti i proširiti, da smo tražili da u povjerenstvu budu ljudi iz male prakse, velike prakse, kontrolnih tijela te podružnica Komore, s obzirom da sve podružnice imaju drugačiju problematiku. Na kraju izlaganja, istaknuo je da članovi povjerenstva iz Veterinarskih ureda nisu ti koji mogu odlučivati o našem zakonu te da svi mi kao Komora to ne smijemo dozvoliti.

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić, u svom izlaganju napomenuo je da struka mora sudjelovati u donošenju novog Zakona, posebno je istaknuo važnosti vetertinara u sustavu sigurnosti hrane pri čemu je napomenuo da je malo falilo da Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane početkom godine nije ostala bez sigurnosti hrane.

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić, postavio je pitanje prisutnima da li se još tko javlja za raspravu, nitko se nije više javljao za raspravu, nakon čega je zaključio raspravu o izvješćima te je konstatirao da se pristupa glasovanju o iznesenim izviješćima i to pojedinačno.

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća Izvješće predsjednika Komore o radu za 2016. godinu, koje je bilo pod  pod točkom 5. dnevnog reda Skupštine.

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili  Izvješće predsjednika Komore o radu Hrvatske veterinarske komore za 2016. godinu.

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća Izvješće Nadzornog odbora HVK, koje je bilo pod  pod točkom 6. dnevnog reda Skupštine.

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili  Izvješće Nadzornog odbora.

 

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini, koje je bilo pod  pod točkom 7. dnevnog reda Skupštine.

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su prihvatili Izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini.

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se prihvaća Rebalans financijskog plana HVK u 2017. godini, koji je bilo pod točkom 8. dnevnog reda Skupštine.

 

Članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Rebalans financijskog plana HVK za 2017. godinu.

 

Predsjednik radnog predsjedništva daje na glasovanje prijedlog da se usvaja Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu, koji je bilo pod  točkom 9. dnevnog reda Skupštine.

 

Članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Prijedlog financijskog plana HVK za 2018. godinu.

 

 

 1. točka: Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo.

 

 1. točka: Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje.

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet., predložio je da se točka 10. i 11. dnevnog reda objedine te je pozvao tajnika Hrvatske veterinarske komore dr. sc. Anđelka Gašpara, da podnese izvješće.

 

Tajnik Hrvatske veterinarske komore dr. sc. Anđelko Gašpar, u svom izvješću je istaknuo da je Staututom HVK propisano da se u cilju razvijanja pojedinih područja veterinarske djelatnosti te s ciljem reguliranja stručnog usavršavanja vezano za ostvarivanje uvjeta za  produljenje licencija u sklopu HVK osnivaju tri odjela, i to: Odjel za male životinje, Odjel za velike-farmske životinje i Odjel za veterinarsko javno zdravstvo.

Istaknuo je da je Odjel za male životinje postojao i prije donošenja novog Statuta, da je Skupština 2015. godine donijela Pravilnik o radu Odjela za male životinje te da je nužno donijeti ova dva Pravilnika kako bi se mogli osnovati navedeni  Odjeli koji su definirani Statutom HVK.

Nadalje, u svom izlaganju istaknuo je da je u postupku donošenju ova dva Pravilnika poštivana procedura određena Statutom, da je prijedloge Pravilnika sačinio Ured stručne službe, da ih je prihvatio Upravni odbor, da su nakon tog emailom poslani svim organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti te je traženo da se na njih dostave primjedbe i prijedlozi, da nije bilo značajnih primjedbi ni prijedloga, da je nakon tog Upravni odbor razmatrao dostavljene primjedbe i prijedloge te da je prihvatio konačni prijedlog oba Pravilnika, nakon čega ih je uputio Skupštini na donošenje.

Istaknuo je da su oba Pravilnika gotovo ista, da se samo razlikuju u odnosu na ciljeve osnivanja Odjela i postizanje ciljeva s obzirom na to da se jednim regulira područje velikih životinja, a drugim područje veterinarskog javnog zdravstva.

Napomenuo je da se Pravilnicima regulira članstvo u Odjelima, da su članovi Odjela doktori veterinarske medicine koji isključivo ili povremeno obavljaju poslove veterinarske djelatnosti u području velikih-farmskih životinja, odnosno u području veterinarskog javnog zdravstva.

Također, istaknuo se da se Pravilnicima reguliraju tijela Odjela, da se izborna sjednica Odjela održava svake 4. godine, da se na izbornoj sjednici Odjela bira 5 članova predsjedništva, da oni između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika te da je predsjedništvo Odjela izvršno tijelo koje rukovodi radom Odjela.

Na kraju izlaganja predložio je da Skupština donese predložene Pravilnike, kako bi se čim prije mogli osnovati Odjeli.

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Josip Križanić, dao je na glasovanje prijedlog Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje i prijedlog Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo te je predložio da Skupština donese Pravilnik o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i Pravilnik o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje.

 

Članovi Skupštine, jednoglasno su donijeli Pravilnik o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje i Pravilnik o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo.

 

Predsjednik radnog predsjedništva dr. sc. Josip Križanić, konstairao je da je upravo na sjednicu Skupštine došao pomoćnik ministra Damir Agičić, dr. med. vet., pozdravio ga je te ga je zamolio da da odgovor u vezi prije postavljenih pitanja o broju članova povjerenstva za izradu novog Zakona o veterinarstvu i da se obrati skupu.

 

Pomoćnik ministra Damir Agičić, dr. med. vet., ispričao se je što kasni, naveo je da kasni zbog toga što  su danas imali prvu sjednicu povjerenstva za izradu novog Zakona o veterinarstvu.

Nadalje, istaknuo je da se ovom prilikom  želi ukratko obratiti članovima Skupštine i rweći par riječi o radu te je rekao da je ova godina prošla jeftino, da nije bilo velikih problema s bolestima,osim nekoliko slučajeva ptičje gripe i leukoze na jednoj većoj farmi. Istaknuo je da je proračun za ovu godinu bio nešto manji, no da će ipak godina završiti uspješno što se tiče financija, da su  povećali broj gospodarstava koja podlježu VPG, da su neke organizacije dobro provele naređene mjere i VPG, da mora prigovoriti da neke organizacije nisu do kraja obavile naređene mjere i VPG. Nadalje, istaknuo je da mi ne možemo braniti VPG ako ga organizacije neće obaviti i ako se po utvrđivanju nesukladnosti neće postupati. Također, posebno je naglasio da one organizacije koje ne obave sve VPG ne rade dobro struci ako VPG ne obavimo u cijelosti i ako po njemu ne postupamo, da nije korektno od onih stanica koje ga nisu obavile.

Nadalje, naglasio je da su neke stanice tražile produljenje roka za provođenje mjera, da im je odobreno te da je nužno da naređene mjere napravimo kako bi postigli status  i kako bi bi se statusi održali. Pozvao je sve da dodijele status onima koji ostvaruju uvjete te je naglasio da se “Naredba” za iduću godinu piše, da će biti donešena do nove godine, da će je probati napraviti tako da bolesti budu po životinjskim vrstama te da će nastojati da do 15.01. budu gotovi svi Programi.

Napomenuo je da je u izradi novi Pravilnik za uvjete za veterinarske organizacije, da se radi i novi Zakon o veterinarsko medicinskim proizvodima, da će se uvesti elektronski recept na zelenu kartu, da je ideja da se uvede napredan sustav u kojem bi se uporaba ljekova upisivala u registar na gospodarstvu, da ovo što se radi sada nije dobro, da su posjednici često neuki i nepismeni, da bi se uvelo pisanje uplatnica na elektronski način preko kojih bi se obavljalo razduživanje lijekova u ambulanti, a ujedno bi se isto upisivalo u registar na gospodarstvu, da postoji problem s ilegalnim uvozom lijekova, da to nije lako riješiti, da se lijekovi ilegalno unose na geraničnim prijelazima te da će se izdavanje recepta uvjetovati kliničkim pregledom životinje.

Nadalje, naglasio je da se u EU optužuje veterinarska struka za nekontroliranu primjenu lijekova te da on na sastancima objašnjava da nije kriva struka nego da je za to kriva moderna tehnologija držanja i hranidbe životinja.

Posebno je istaknuo da ima neodgovornih pojedinaca koji na stručan način ne  provode naređene mjere, da je on struku s tim upoznao, da je mislio da se nakon onog slučaja s uzorkovanjem krvi goveda neće više javljati takvi slučajevi, no da upravo sada ima slučaj da je jedan  čovjek u jednom danu izvadio 1000 uzoraka krvi ovaca, da je jedan čovjek u jednom danu cijepio 800 goveda protiv BKK, da su njemu takvi slučajevi u najmanju ruku sumnjivi te da će ih on provjeravati te da neće plaćati račune za nešto što nije zakonito i stručno obavljeno. Napomenuo je da mu je  žao  što se dešava, da takve kolege ne žele dobro struci, da je to razlog da kasne plaćanja te da on ne želi plaćati dok se sve ne provjeri.

Na kraju izlaganja napomenuo je da povjerenstvo nije problem, da se ono može proširiti, da će on imati konstruktivne prijedloge, da svi mogu djelovati kao kolege bez da sjede na povjerenstvu, da se svi se mogu uključuti kroz e savjetovanje, da je najmanji problem napisati ono što se mi dogovorimo, da će se novim zakonom ukloniti strane riječi, da će novi zakon biti generalni zakon te da u njemu neće biti podataka o službenim kontrolama, a što je pohvalio i predstavnik Hrvatske gospodarske komore. Isto tako, istaknuo je da moli za savjesnost i odgovornost, da moli za suradnju i pomoć, da oni ne žele progoniti, da oni žele red i žele podići da striuka i Komora bude al pari liječnicima.

 

 

 1. točka: Razno

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić

Predsjednik radnog predsjedništva, dr. sc. Josip Križanić, otvorio je raspravu pod točkom Razno.

 

Prof. dr. Petar Džaja

U svom izlaganju naglasio je da mi moramo biti objektivni i reći da u struci nije sve  dobro. Istaknuo je da su naređene mjere bitne za RH, da su Komora i Fakultet poslali zajednički dopis ministarstvu u kojem je navedeno da je čipiranje konja operativni zahvat, da su tada pobjedili jači koji su dozvolili da označavanje konja  rade nestručnjaci, odnosno nadr veterinari te da se on nada da će se to nama vratiti, pri čemu je pozvao kolegu Agičića da pomogne da se taj posao vrati  struci, kao i neki drugi poslovi koji su struci oduzeti, ističući veterinarsko sanitarne preglede i kontrole.

Naglasio je da je apsurdno provoditi naređene mjere na nekim životinjskim vrstama, kod kojih je obuhvat označavanja i registracije svega oko 40% te da je u takvim uvjetima provedba naređenih mjera čista utopija, da takvo provođenje mjera nema smisla te da  tu moramo biti jasni i glasni i reći da država tu baca novce.

Istaknuo je problem male prakse te je naglasio da kolege iz male prakse koriste usluge humanih laboratorija te je postavio pitanje važenja takvih nalaza s obzirom da aparati na kojima se rade analize humanih uzoraka nisu kalibrirani za analize uzoraka životinja.

Također, istaknuo je da je i on kao profesor sudskog i upravnog veterinarstva sudionik raspetljavanja nečasnih radnji koje su se nedavno dogodile u struci, vezano za uzorkovanje krvi od strane neodgovornih kolega, da je njegov zavod radio DNA analizu uzoraka, da je utvrđeno da se je 300 uzetih uzoraka odnosilo na samo 6 krava te je predložio da njegov laboratorij Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo  uđe u “Naredbu” kao garancija provođenja mjera te da je u uvom slučaju zahvaljujući brzim rekacijama spriječeno da nastanu puno veće štete.

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić

U svom izlaganju istaknuo je da se neke stvari unutar struke moraju raspraviti, odnosno da se moraju riješavati tu, a ne ih iznositi u javnost pri čemu je naglasio da  nam javnost odnosno mediji ionako nisu skloni.

 

Pomoćnik ministra Damir Agičić, dr. med. vet.

Složio je se je s konstacijom presjedavajućeg, napominjući da s medijima moramo biti oprezni, navodeći da je nakon Veterinarskih dana  spektakularno najavljena poljoprivredna emisija, kako veterinari rade ovo, kako rade ono.

Dao je prijedlog da HVK aktivnije kroz medije proaktivno prezentira struku, da se javni izričaj veterinarske struke riješi ugovorom s nekom PR agencijom koja će medijski prezentirati struku i da to Komora plati.

Istaknuo je da u odnosu na medije, mi kao struka moramo stalno odgovarati na prozivke drugih ističući primjer zahtjeva udruge za zaštitu životinja za ukidanje cijepljenja pasa protiv bjesnoće te zahtjeve konjogojaca za ukidanje kontrole leptospiroze kod konja.

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić

U svom izlaganju naveo je da je na Skupštini prisutan kolega Zoran Juginović,  urednik Veterina portala, koji radi na medijskoj prezentaciji struke, te mu daje 5 minuta vremena da članovima Skupštine ukratko prezentira portal.

 

 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet.

Za ove stvari koje se događaju nije kriva Komora, krivi su pojedinci. Najveći dio struke radi pošteno svoj posao i zbog nekoliko neodgovornih pojedinaca ne može se generalizirati cijela struka.

Napomenuo je da je nakon utvrđivanja određenih nepravilnosti teško izaći s nekakvim izjavama, istaknuo je da inspekcija mora odraditi svoj dio posla te da Komori nije nikakav problem odvojiti novac za PR i da to isfinancira, mišljenja je da to neće riješiti probleme nego da je ključ riješenja problema u tom da svatko odradi svoj posla, uz napomenu da svi ne odrađuju svoj dio posla pri čemu je iznio primjer da u Hrvatskoj ima preko 100 000 necjepljenih pasa, uz napomenu da inspekcija po tom pitanju ništa nije poduzela.

 

 

Marko Ivanušić, dr. med. vet.

Postavio je pitanje vezano za stav Hrvatske veterinarske komore vezano za donošenje Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju, odnosno ukidanje izjava  pri čemu je istaknuo da je da je to pravo vlasnika koje je regulirano zakonom te da je njegovo mišljenje da treba uvažavati želju i pravo vlasnika da odabere veterinarsku organizaciju.

Također, naglasio je da je njegovo mišljenje da nije bitno tko će raditi naređenu mjeru, nego kako će je napraviti te je istaknuo da ovaj sustav s izjavama funkcionira godinama i da izabrane organizacije nisu problem u provedbi naređenih mjera.

 

 

Ivan Forgač, dr. med. vet.

U svom izlaganju napomenuo je da izjave o odabiru ovlaštene veterinarske organizacije nemaju veze s Zakonom o veterinarstvu te da je to regulirano Pravilnikom.

Također, istaknuo je da vlasnik može birati tko će mu liječiti životinje, da su naređene mjere mjere od državnog interesa te da ih treba raditi veterinarska organizacija koja je natječajem dobila ovlasti, što znači da naređene mjere koje plaća država radi ovlaštena veterinarska organizacija.

Napomenuo je da zbog sadašnjeg sustava i izjava sada imamo problem te je naveo slučaj da se izvadi 30 krvi od 900 životinja.

 

Presjedavajući dr. sc. Josip Križanić

Pozvao je pomoćnika ministra da iznese službeni stav ministarstva vezano za odabir ovlaštene veterinarske organizacije.

 

Pomoćnik ministra, Damir Agičić, dr. med. vet.

U svom izlaganju istaknuo je da izbor ovlaštene veterinarske organizacije predstavlja problem, da je zakonom predviđeno da država raspisuje natječaj za javne ovlasti, da se na njega javljaju veterinarske organizacije, da se veterinarske organizacije sukladno broju zaposlenih, broju automobila i opreme  javljaju na natječaj za pojedine epizootiološke jedinice uzimajući prvenstveno u obzir broj životinja.

Naglasio je da se postavlja pitanje zbog čega se onda raspisuje natječaj na temelju kojeg se sklapa ugovor kojim se veterinarska organizacija obvezuje imati određeni broj djelatnika, automobila i ostale opreme, ako vlasnik može birati.

Nadalje, naveo je da se svi moraju staviti u ulogu države, ako država plaća neku mjeru, onda država ne može prepustiti vlasniku da on bira, tim više što država sklapa ugovor s ovlaštenom veterinarskom organizacijom kojim se obvezuje da veterinarska organizacija koja ima ugovor mora imati određeni broj ljudi za provedbu mjera npr. na  1000 životinja, a veterinarska organizacija zbog prava izbora izjavom na tom području više nema tih 1000 životinja.

Posebno je istaknuo je da se radi novi Pravilnik te je pozvao sve da se kroz e savjetovanje uključe u izradu Pravilnika te da su svi prijedlozi u donošenju Pravilnika dobro došli.

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet.

Dao je riječ  urdniku portala Veterina, koji je u kratkim crtama prezentirao portal Veterina.

 

Predsjedavajući dr. sc. Josip Križanić, dr. med. vet.

Dao je riječ predsjedniku Hrvatske veterinarske komore koji se je zahvalio svima na dolasku i aktivnom sudjelovanju u radu Skupštine.

 

Sjednica  Skupštine završila je s radom u 13.20. minuta.

 

 

ZAPISNIČAR

 

Alka Sasunić

 

 

OVJEROVITELJI ZAPISNIKA

 

Tatjana Zajec, dr. med. vet.

 

 

Lea Kreszinger, dr. med. vet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDOVITA GODIŠNJA KUPŠTINA HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE – 2018. GODINA

 

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA

O RADU HVK U 2017. GODINI

 

 

ČLANSTVO KOMORE

 

U skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i Statuta HVK, članstvo u Komori obvezno je za sve veterinare i veterinarske tehničare koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti.

 

Od osnivanja Hrvatske veterinarske komore do danas, U Registru Komore upisano je 4 093 doktora veterinarske medicine.

Od navedenog broja, 320 članova je umrlo, odnosno imamo 3 773 člana, od čega je oko 2350 aktivnih članova.

Gotovo 1000 doktora veterinarske medicine je izvan sustava veterinarske djelatnosti.

 

Od početka uspostave sustava licenciranja Hrvatska veterinarska komora izdala je 3041 odobrenje za rad (licenciju), a od navedenog broja trenutno oko 2350 doktora veterinarske medicine ima važeću licenciju.

 

U 2017. godini u Komoru je upisano 68 novih doktora veterinarske medicine, od čega je 18 muškaraca i 50 žena.

Zanimljivo je navesti da smo i u 2016. godini, također imali 68 novoupisanih doktora veterinarske medicine, od čega je bilo 38 žena i 30 muškaraca.

U 2018. godini do danas je upisano 60 novih članova, od čega su 24 muška i 36 žena.

Navedeni podaci potvrđuju trend feminizacije veterinarske struke, koji je prisutan i u drugim zemljama članicama EU.

 

U 2017. godini izdana je 71 nova licencija za rad, a tijekom godine produljeno je 609 licencija.

 

U organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti zaposleno je oko 1600 doktora veterinarske medicine.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna neto plaća zaposlenih u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti u 2017. godini iznosila je 5.870,00 kn (2016. godine iznosila je 5.666,00 kn), dok je istovremeno prosječna neto plaća zaposlenih u pravnim osobama na nivou Republike Hrvatske iznosila 5.985,00 kn (2016. godine iznosila je 5.685,00 kn), odnosno prosječna neto plaća u području veterinarske djelatnosti bila je za 2% manja od prosjeka u pravnim osobama na nivou Republike Hrvatske.

Također, ovdje želim istaknuti da je u 2017. godini prosječna neto plaća u području djelatnosti zdravstvene zaštite iznosila 7.572,00 kn, odnosno ona bila za 29 % veća nego prosječna neto plaća zaposlenih u području veterinarske djelatnosti.

Ovo su najveći razlozi zbog kojih je danas nemoguće dobiti doktora veterinarske medicine koji hoće raditi poslove veterinarske djelatnosti u RH te uglavnom zbog navedenog razloga najbolji mladi doktori veterinarske medicine, koji su visoko obrazovanih i stručni, u koje je država uložila značajna financijska sredstva, odlaze raditi u druge države članice EU i svoje ustavno pravno na rad ostvaruju najčešće u Irskoj, Engleskoj i Njemačkoj.

 

Ističemo da je Komora tijekom 2017. godine izdala 31 Letters of good standing, članovima Komore koji su posao zatražili u nekoj od zemalja članica te da je izdana 1 potvrda veterinarskom tehničaru radi zaposlenja u Irskoj.

Tijekom 2018. godine, do 28.11.2018. godine Komora je izdala 27 Letters of good standing.

 

SKUPŠTINA HVK

 

Redovita godišnja Skupština Hrvatske veterinarske komore održana je dana 29. studenog 2017. godine, u Velikoj predavaonici Veterinarskog fakulteta, Heinzelova 55, ZAGREB, s početkom u 10.00 sati.

Na navedenoj sjednici raspravljen je sljedeći dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine.
 2. Izbor radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
 3. Utvrđivanje dnevnog reda.
 4. Potvrđivanje zapisnika s prethodnog zasjedanja Skupštine, održane dana listopada 2016. godine.
 5. Izvješće predsjednika o radu HVK.
 6. Izvješće Nadzornog odbora HVK .
 7. Prihvaćanje izvješća o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini.
 8. Prihvaćanje rebalansa financijskog plana za 2017. godinu.
 9. Usvajanje prijedloga financijskog plana za 2018. godinu.
 10. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje.
 11. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo.
 12. Donošenje Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje.

 

Za navedenu sjednicu Skupštine, sastavljen je zapisnik koji je na ovoj sjednici prihvaćen.

 

UPRAVNI ODBOR

Tijekom 2017. godine, Upravni odbor HVK imao je 5 sjednice, koje su održane:

 • siječnja 2017. godine,
 • ožujka 2017. godine,
 • lipnja 2017. godine,
 • listopada 2017. godine,
 • studenog 2017. godine.

 

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 11. siječnja 2017. godine raspravljan je sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
 • Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini;
 • Veterinarski pregledi gospodarstava;
 • Osnivanje Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i Odjela za velike-farmske životinje;

 

Vezano za navedenu sjednicu Upravnog odbora, ovdje želim istaknuti da je na navedenoj sjednici kao novi član Upravnog odbora prisustvovao Damir Agičić, dr. med. vet., pomoćnik ministra, kojeg je ministar temeljem Statuta imenovao predstavnikom ministarstva u Upravnom odboru.

Raspravljalo se je o donošenju Naredbe – istaknuto je da se je kasnilo s njenom objavom, s obzirom na to da je kolega Agičić na samom kraju godine imenovan na mjesto pomoćnika ministra i ravnatelja Uprave, da u njoj nema nikakvih promjena u odnosu na godinu prije, da je promjena u odnosu na područjima na kojima će s raditi kontrola TBC – goveda, odnosno da će se ista provoditi na području  sjeverozapadnog dijela RH.

Nadalje, istaknuto je da će struka u 2017. godini imati puno posla – da nakon bjesnoće dolazi cijepljenje goveda, ovaca i koza protiv Bolesti plavog jezika, zatim cijepljenje goveda protiv Bolesti kvrgave kože, vađenje krvi goveda radi kontrole Bruceloze i Enzootske leukoze, vađenje krvi ovaca i koza radi održavanja statusa bruceloze te ostale mjere propisane “Naredbom”.

Nadalje, u raspravama je istaknuto da je u 2017. godini proračun Uprave smanjen za nešto manje od 40 milijuna kuna, da uz navedeno smanjenje proračunskih sredstava udruge proizvođača traže da im se isplate štete smanjenja proizvodnje mlijeka nastale kao posljedica cijepljenja protiv Bolesti kvrgave kože, koje iznose oko 20 milijuna kuna.

 

Također, raspravljalo se je o cijenama, istaknuto je da je Gospodarstveni odbor je pripremio prijedlog cijena naređenih mjera za 2017. godinu, da predlaže povišenje cijena, da je također predložio da na određenim područjima s otežanim uvjetima gospodarenja, gdje je relativno mali broj stoke na velikom području, područje Dalmacije, cijene na tim područjima budu veće.

 

Vezano za VPG, u raspravi je istaknuto da se mora osigurati obavljanje sveobuhvatnih pregleda gospodarstava, raspravljalo se je o samom obavljanju VPG-a, cijenama provođenja naređenih mjera, cijeni obavljanja VPG-a te ukupnom iznosu proračunskih sredstava na poziciji zdravstvene zaštite životinja te je nakon provedene rasprave prevladalo mišljenje da se ne ide s zahtjevom za povećanje cijena, pod uvjetom da se iz planiranih proračunskih sredstava osiguraju sredstva za sveoubuhvatne preglede gospodarstava.

 

Vezano za osnivanje Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i Odjela za velike-farmske životinje, tijekom rasprava istaknuto je da novi Statut HVK predviđa osnivanje odjela unutar Komore, i to Odjela za male životinje, Odjela za velike-farmske životinje i Odjela za veterinarsko javno zdravstvo. Napomenuto je da je Odjel za male životinje već osnovan i da funkcionira te da je nužno čim prije osnovati Odjel za velike životinje i Odjel za veterinarsko javno zdravstvo.

Nadalje, istaknuo je da je na prethodnoj sjednici Upravnog odbora imenovano povjerenstvo za izradu nacrta prijedloga Pravilnika o osnivanju i radu Odjela za veterinarsko javno zdravstvo i nacrta prijedloga Pravilnika o osnivanju i radu Odjela za velike-farmske životinje.

Napominjem da je Skupština HVK, na zadnjoj redovnoj sjednici prošle godine donijela oba Pravilnika te da je tijekom ove godine osnovan Odjel za veterinarsko javno zdravstvo.

 

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 28. ožujka 2017. godine raspravljan je sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
 • Aktualnosti u veterinarstvu;
 • Provedba mjera propisanih “Naredbom”,
 • Veterinarski pregledi gospodarstava,
 • Službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje.
 • “Veterinarski dani 2017”;

 

U izlaganjima je istaknuto da je “Naredba” kasnila s donošenjem, da je s malim zakašnjenjem objavljen Naputak, da su se nakon tog postepeno donosili Programi za kontrolu pojedine bolesti te da provedba Programa oralne vakcinacije kasni.

Također, raspravljalo se je o kontroli bolesti kopitara pri čemu je istaknuto da kasni donošenje Program kontrole leptospiroze kod konja te da zbog tog nije moguće još raditi ni IAK, da je na prethodnoj sjednici Upravnog odbora dogovoreno da će Uprava tijekom veljače i ožujka održati regionalne edukacije te da iste nisu održane zbog velikog obujma posla djelatnika Uprave, da je na zadnjoj sjednici Upravnog odbora dogovoreno da cijene ostanu iste kao i prethodne godine pod uvjetom da u istom obujmu idu i veterinarski pregledi gospodarstava, da je vezano za VPG-e, s ravnateljem Uprave i djelatnicima bilo više kontakata, da je Uprava napravila više prijedloga, no da ni jedan prijedlog do sada za nas kao struku nije prihvatljiv, da u odnosu na cijene naređenih mjera, bez VPG-a struka ne može financijski pozitivno poslovati,

 

Vezano za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje, raspravljalo se je o obavljanju službenih kontrola u registriranim objektima za prodaju svježeg mesa i rješavanju ugovora s ovlaštenim veterinarskim organizacijama temeljem koji bi kontrolna tijela mogla preuzeti obavljanje službenih kontrola u mesnicama, nažalost ta problematika do danas još uvijek nije sustavno riješena.

 

Također, raspravljalo se je o donošenju  Zakonu o zaštiti životinja koji je tada bio u postupku izrade nacrta prijedloga.

 

Vezano za održavanje “Veterinarskih dana 2017.”, u raspravi je istaknuto da je nakon završetka Kongresa u Opatiji rezerviran termin za održavanje “Veterinarskih dane 2017.” te da će se skup održati u drugoj polovini 10 mjeseca.

 

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 14. lipnja 2017. godine raspravljan je sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
 • Provedba mjera kontrole bolesti životinja propisanih “Naredbom” s posebnim osvrtom na Bolest kvrgave kože;
 • Donošenje Pravilnika o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene veterinarske organizacije – izvješće o dosadašnjim aktivnostima;
 • Nacrt prijedloga Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje;
 • “Veterinarski dani 2017”;

 

U izlaganjima je istaknuto da je “Naredba” kasnila, da je s zakašnjenjem objavljen Naputak te da su se nakon tog postepeno donosili Programi za pojedine bolesti, da se planirane edukacije po pitanju provođenja “Naredbe” nisu održale, unatoč tom što je ravnatelj Agičić na prethodne dvije sjednice Upravnog odbora obećao da će se iste održati, da je zbog postupka javne nabave vakcine bilo kašnjenja s početkom cijepljenja životinja protiv Bolesti plavog jezika te da je shodno tom produžen rok za cijepljenje, da je zbog navedenog pomaknut rok za početak cijepljenja goveda protiv Bolesti kvrgave kože.

 

Vezano za promet goveda u odnosu na Bolest kvrgave kože, istaknuto je da je ministarstvo u stalnoj komunikaciji s Europskom Komisijom o mogućnostima olakšavanja ograničenja koji nastaju zbog cijepljenja, da je na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed – SCoPAFF) koja je održana dana 8. lipnja 2017. raspravljano o izmjeni Odluke 2016/2008 koja određuje uvjete u odnosu na BKK, da se traži da se navedena Odluka izmjeni na način da se omogući promet goveda za vrijeme trajanja imuniteta tako da revakcinacija ne bi ograničavala promet, da se zbog maternalnog imuniteta kod teladi produži rok za cijepljenje teladi koja potječu od cijepljenih majki na 6 mjeseci, tako da se telad cijepljenih majki može  stavljati u promet do dobi od 6 mjeseci bez ikakvih ograničenja, da traži mogućnost slanja goveda izravno u klaonicu u razdoblju od 3 mjeseca nakon dopreme iz drugih država u kojima se ne provodi cijepljenje i/ili nema ograničenja zbog pojave BKK, bez da se provodi cijepljenje tih goveda.

Također, istaknuto je da Uprava priprema izmjenu Naredbe kojom će na odgovarajući način biti izmijenjeni rokovi za provedbu cijepljenja protiv BKK na teret državnog proračuna te da će se odrediti novi prikladni rokovi s namjerom da se osigura što manje „preklapanje“ cijepljenja, ali da se cijepljenje obavi svakako prije isteka roka u kome se jamči imunost, da Uprava poziva veterinarske organizacije da goveda cijepljena prošle godine cijepe po drugi puta što kasnije, odnosno da se odgodi početak cijepljenja, ali da se goveda cijepe svakako do konca isteka imuniteta te da se nuspojave cijepljenja moraju prijaviti u roku od 15 dana od dana cijepljenja, da je prije nekoliko tjedana Uprava poslala obavijest ovlaštenim veterinarskim organizacijama u kojoj je odredila da se ne cijepe visoko gravidne krave i junice, kao ni goveda neposredno nakon poroda, da se takve životinje posebno evidentiraju te da se naknadno cijepe kada se za to steknu uvjeti, da su navedeni uvjeti cijepljenja za veterinarske organizacije dosta zahtjevni i da su gotovo svi rekli da je mjeru nemoguće provesti na takav način, pogotovo kod životinja koje se drže u sustavu krava-tele, da se cijepljenje goveda koja nisu cijepljena u akciji ne može raditi po propisanoj cijeni (ne radi se o mjeri koja se provodi akcijski, pri redovnoj akciji cijepljenja treba utvrditi koja se grla zbog propisanih razloga ne mogu cijepiti, ona se moraju posebno unijeti i evidentirati u bazu, mora se  voditi računa o tom da se na vrijeme cijepe kad se za to steknu uvjeti, nakon tog mora se ponovno ići u dvorišta u kojima se nalaze ta goveda, cijepiti ih i ponovno unositi u bazu).

 

Vezano za donošenje Pravilnika o posebnim uvjetima kojima moraju udovoljavati ovlaštene veterinarske organizacije, u raspravama je istaknuto da je jedna od pravnica iz pravne službe Ministarstva poljoprivrede u provedbi jednog od natječaja za dodjelu javnih ovlasti dala izdvojeno pisano očitovanje u kojem je navela da u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, ministar nije propisao posebne uvjete kojima moraju udovoljavati ovlaštene veterinarske organizacije, da su posebni uvjeti kojima moraju udovoljavati ovlaštene veterinarske organizacije propisani “Pravilnikom NN 103/2013”, no da u uvodnom dijelu koji određuje pravnu osnovu za donošenje pravilnika nije napisano da se on donosi temeljem tog i tog članka zakona, da s obzirom na navedeno dovodi u pitanje legalnost provođenje svih natječaja koje je provodilo ministarstvo od stupanja na snagu zakona do danas.

Nadalje istaknuto je da je ministar u cilju rješavanja navedenog problema imenovao povjerenstvo za izradu navedenog Pravilnika, predsjednik povjerenstva je bio inspektor Marijan Glavina, od HVK je traženo da predloži jednog člana te je kao član predložen i imenovan predsjednik HVK Ivan Forgač, a za njegovu zamjenu imenovan je Gašpar. Ispred Udruge veterinarskih organizacija u povjerenstvu je Tomislav Malić, a u povjerenstvu iz Uprave imenovan je Siniša Mandek, Sunčica Marini, Žaklin Acinger, Brankica Horvatić, Božidar Borić i Tomislav Perić. Navedeno povjerenstvo je održalo nekoliko sjednica, najviše se raspravljalo o ukidanju sustava upravljanja kvalitetom, napravilo je prijedlog Pravilnika, koji nije išao u proceduru, da je nedavno je ministarstvo bez povjerenstva u kojem su bili članovi HVK izradilo novi prijedlog koji je prije petnaestak dana stavljen na e-savjetovanje.

 

Vezano za nacrt prijedloga Pravilnika o radu Odjela za veliku praksu – farmske životinje, na raspravi je istaknuto da je tajnik HVK napravio prijedlog Pravilnika o osnivanju i radu odjela za velike-farmske životinje, da je on gotovo isti kao i Pravilnik o osnivanju odjela za male životinje te Pravilnik o osnivanju i radu odjela za veterinarsko javno zdravstvo, koji je Upravni odbor već usvojio i koji kao i ovaj Pravilnik mora ići na iduću Skupštinu Komore, na donošenje. Napominjem da je Skupština HVK na redovitoj sjednici prošle godine donijela navedeni Pravilnik te da nam preostaje održati osnivačku sjednicu navedenog Odjela.

 

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 3. listopada 2017. godine raspravljan je sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
 • Provedba mjera propisanih “Naredbom”;
 • “Veterinarski dani 2017”;

 

Vezano za provedbu mjera propisanih Naredbom, kroz izlaganja istaknuto je da se s početkom provedbe kasnilo , da svi predsjednici Podružnica s direktorima veterinarskih organizacija moraju vidjeti gdje smo sada s provedbom pojedinih mjera te da je imperativ čim prije obaviti sve propisane mjere kako bi se potrošila planirana financijska sredstva, da novi način cijepljenja goveda protiv Bolesti kvrgave kože otežava obavljanje propisane mjere i povećava troškove provođenja mjere, istaknut je problem vraćanja računa za provedene mjere kontrole bolesti životinja kod 85 ovlaštenih veterinarskih organizacija kojima je Uprava vratila račune i uz račune poslala dopis s obrazloženjem što sve račun mora sadržavati sukladno Zakonu te o neredovitom plaćanju računa, odnosno kašnjenju.

Također, raspravljalo se je o novinama koje se uvode kod migracija te je istaknuto  da se moraju upisati podaci o tom da li je uvoz, dolazak i odlazak, premještanje, odnosno dolazak te uginuća.

Isto tako, raspravljalo se je o problematici provođenja mjera s obzirom na to da je Uprava poslala dopis veterinarskim inspektorima kojim je obavezala inspektore da moraju biti s ovlaštenim veterinarima na većim gospodarstvima prilikom provođenja mjera, istaknuto je da inspektora nema dovoljno da bi se to provelo na vrijeme zbog toga što ovlašteni veterinari moraju organizirati poslove provedbe mjera u skladu s mogućnostima inspektora, što značajno otežava i usporava provedbu mjera te je pomoćnik ministra vezano za navedeno izjavio da od sutra navedeno nije obveza.

 

Na sjednici se također raspravljalo o najavama objedinjavanja inspekcijskih službi u Državni inspektorat, naglašeno je da je nužno donošenje novog Zakona o veterinarstvu i jasno definiranje uloge i statusa kontrolnih tijela te propisivanje obveze obavljanja godišnjih pregleda gospodarstava, kasnije se krenulo s izradom zakona no svima nam je poznato da je to kasnije zaustavljeno i da je u međuvremenu Zakon o državnom inspektoratu pred samim donošenjem te da veterinarska inspekcija od 1. travnja 2019. godine prelazi u Državni inspektorat.

 

Također, raspravljalo se je i o donošenju novog Zakona o zaštiti životinja, istaknuto je da on nije dobar, da nije provediv s obzirom na odredbe koje reguliraju rad skloništa, da postojeći kapaciteti skloništa nisu dovoljni da bi se u njima vječno držali psi te da nisu dobre ni one odredbe zakona koje propisuju kastraciju pasa.

Istaknuto je da svi moramo raditi na tom da u struci bude red, da se radi zakonito.

 

Također, na sjednici se raspravljalo o odredbama nove Uredbe o službenim kontrolama, pri čemu je istaknuto da moramo napraviti sve da sustav ostane kakav je i sada u odnosu na nadležnosti i njihovo obavljanje te o problematici niskih plaća u struci.

 

Između ostalog raspravljalo se je i o sustavu obavljanja javnih ovlasti i mogućnost posjednika da bira ovlaštenu veterinarsku organizaciju te posljedičnu dodjelu statusa stada za sve bolesti, kao  i propuste nekoliko  ovlaštenih veterinarskih organizacija  vezano za  kontrolu Enzootske leukoze na jednoj farmi kod Đakova, što predstavlja blamažu struke. Vezano za navedeno, napravljen je prijedlog novog Pravilnika o uvjetima pod  kojim posjednici životinja imaju pravo izbora ovlaštene veterinarske organizacije, on je prošao e-savjetovanje, no ni  taj Pravilnik do danas nije donesen.

 

Vezano za održavanje “Veterinarskih dana 2017.”, u raspravi je istaknuto da će se oni održati od 25. do 28. 10., da je napravljena 2. obavijest i konačni program te da sve aktivnosti u smislu organizacije održavanja skupa idu po planu.

 

Na sjednici Upravnog odbora održanoj dana 21. studenog 2017. godine raspravljan je sljedeći dnevni red:

 • Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice;
 • Problematika provedbe mjera kontrole bolesti životinja propisanih važećom “Naredbom” te plan mjera kontrole bolesti životinja u 2018. godini;
 • Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini;
 • Prijedlog rebalansa financijskog plana HVK za 2017. godinu;
 • Prijedlog financijskog plana HVK za 2018. godinu;

 

Vezano za problematiku provođenja naređenih mjera, s obzirom da na sjednici nije bilo nikoga iz Uprave, predloženo je i usvojeno da se o navedenoj točki dnevnog reda ne raspravlja.

 

Na sjednici je raspravljeno Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini, Prijedlog rebalansa financijskog plana HVK za 2017. godinu i Prijedlog financijskog plana HVK za 2018. godinu. Svi prisutni članovi Upravnog odbora, jednoglasno su prihvatili Izvješće o financijskom poslovanju HVK u 2016. godini, Prijedlog rebalansa financijskog plana HVK za 2017. godinu i Prijedlog financijskog plana HVK za 2018. godinu te su isti upućeni na Skupštinu Komore.

 

 

STRUČNI ODBOR

Aktivnosti Stručnog odbora u 2017. godini odnosile su se na izdavanje mišljenja za osnivanje organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti.

U skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu i Statuta HVK, Stručni odbor HVK tijekom 2017. godine izdao je 38 mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, i to:

 • 17 mišljenja za osnivanje veterinarskih ljekarni;
 • 13 mišljenja za osnivanje veterinarskih praksi za male životinje, od čega su 3 mišljenja izdana za osnivanje specijalističke prakse;
 • 6 mišljenja za osnivanje veterinarskih ambulanti;
 • 1 mišljenje za osnivanje područne veterinarske ambulante u sastavu prije osnovane veterinarske stanice;
 • 1 mišljenje za osnivanje veterinarske bolnice.

 

ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE

Odbor za stručno usavršavanje tijekom 2016. godine sačinio je prijedlog novog Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine te je istog donijela Skupština na sjednici održanoj dana 18. listopada 2016. godine.

Ovdje želim istaknuti da se radi o jako dobrom i modernom Pravilniku koji na sasvim drugačijim osnovama regulira cijelo životno obrazovanje veterinara i uvjete za produljenje licencije.

 

U ORGANIZACIJI I SUORGANIZACIJI HVK U 2017. GODINI ODRŽANI SU SLJEDEĆI TEČAJEVI:

 • VETERINARSKI DANI 2017.”, održani su od 25. do 28. listopada 2017. godine, u Opatiji, Grand Hotel 4 opatijska cvijeta ****. Na skupu je bilo oko 350 doktora veterinarske medicine.

Putem uvodnih predavanja, osam sekcija i poster sekcije na skupu se raspravljalo o temama iz područja kontrole aktualnih bolesti životinja  (Bolest kvrgave kože, Afrička svinjska kuga), primjeni epidemiologije u veterinarskoj praksi, aktualnim temama iz parazitologije, službenim kontrolama u različitim odobrenim objektima za proizvodnju hrane životinjskog podrijetla, novim trendovima u sustavu sigurnosti mesa, dobrobiti životinja  te aktualnim temama iz područja male prakse.

Također, u sklopu skupa održana je i radionica na temu “TRACES SUSTAV i certificiranje”, koja je bila namijenjena djelatnicima “kontrolnih tijela” koji obavljaju poslove certificiranja živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla i nus proizvoda životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu te  poster-sekcija, na kojoj su autori prikazali pet znanstveno-stručnih radova.

Zadnjeg dana skupa (subota 28. listopada 2017.) održan je WSAVA DAY, i to kao jednodnevni tečaj iz Citologije, koji je bio namijenjen doktorima veterinarske medicine koji rade u maloj praksi,  s ciljem podizanja njihovog znanja i vještina kako bi u svom svakodnevnom radu mogli koristiti prednosti primjene ove dijagnostičke metode te tako unaprijediti kvalitetu pružanja veterinarske usluge, odnosno obavljanja veterinarske djelatnosti.

 

 • PRVI HRVATSKO MAĐARSKI SIMPOZIJ NA TEMU BOLESTI I LIJEČENJE KONJA, u organizaciji Hrvatske veterinarske komore, Mađarske veterinarske komore i Panonske organizacije Mađarske veterinarske komore, Sveti Martin na Muri
 1. listopada 2017. godine

 

 • Seminar za računovodstvene radnike i direktore veterinarskih organizacija, u organizaciji HVK I TEB-a, Opatija Hotel 4 opatijska cvijeta
 1. i 24. veljače 2017. godine

 

 • KONGRESA VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE, u organizaciji Odjela veterinara male prakse HVK , Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski,

31.03. i 1.04.2017. godine

Na Kongresu je prisustvovalo više od 220 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedeni Kongres, dana 30.03.2017. održan je Pred kongresni dan, u sklopu kojeg je osim Sekcije za veterinare održana i Sekcija za veterinarske tehničare.

 

 • Tečaj AOVET Small Animal Master Course – Special Focus on Small and Toy Breed Dogs, u organizaciji Odjela veterinara male prakse HVK, Dubrovnik,

od 30.4. do 3.05.2017.  godine

Predavači: Alessandro Piras (I), Bruno Peirone (I), Ignacho Calvo (UK), Massimo Petazzoni (I), Ulli Reiff (D), Rico Vannini (CH), Michael Hamilton (UK)

 

 • Tečaj Fixin TPLO / DPO Course, u organizaciji Odjela veterinara male prakse HVK, Opatija

od 31.11. do 02.12. 2017. godine

Predavači: Luca Vezzoni (I), Vladislav Zlatinov (BG)

 

 • Međunarodni kongres “VETERINARSKA ZNANOST I STRUKA”,, 6. i 7. listopada 2017. godine, u organizaciji Veterinarskog fakulteta i HVK;

 

 • TEČAJEVI TRAJNE EDUKACIJE – „Ante mortem i post mortem pregled goveda i svinja“, u organizaciji Veterinarskog fakulteta i Hrvatske veterinarske komore
 • -15.02. 2017. godine,
 • – 18. listopada 2017. godine

 

 • TEČAJEVI TRAJNE EDUKACIJE -„INSPEKCIJA MESA PERADI, DIVLJAČI, OVACA, KOZA, KUNIĆA I KOPITARA“, u organizaciji Veterinarskog fakulteta i Hrvatske veterinarske komore
 • 15 i 16. veljače 2017. godine
 • -11. travnja 2017. godine
 • i 28. rujna 2017. godine

 

 • Tečajevi trajne izobrazbe – „SLUŽBENE KONTROLE U PROIZVODNJI I PRERADI MLIJEKA, u organizaciji Veterinarskog fakulteta i Hrvatske veterinarske komore
 • veljače 2017. godine
 • srpanj 2017. godine
 • studeni 2017. godine
 • prosinca 2017. godine
 • prosinca 2017. godine

 

 • RADIONICA „SLUŽBENE KONTROLE U PROIZVODNJI HRANE“, u organizaciji Veterinarskog fakulteta i Hrvatske veterinarske komore
 • 10.2017. godine

 

 • Specijalistički jednodnevni tečaj – DIJAGNOSTIKA, SUZBIJANJE I PREVENCIJA SNIŽENE PLODNOSTI MLIJEČNIH KRAVA, u organizaciji Hrvatske veterinarske komore i Veterinarskog fakulteta, u Veterinarskoj stanici „Mihael“ d.o.o., D. Miholjac,
 1. svibnja 2017. godine

 

 • JEDNODNEVNI TEČAJ NA TEMU “PREPOZNAVANJE BOLESTI PČELA”, u organizaciji Hrvatske veterinarske komore i Veterinarskog fakulteta, u Veterinarskoj stanici Osijek d.o.o.
 1. rujna 2017. godine
 • TEČAJ UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KOBILA, Državna ergela Đakovo, u organizaciji Veterinarskog fakulteta i HVK
 • dana 23. i 24. ožujka 2017. godine

 

 • 2. Međunarodni veterinarski specijalistički simpozija, na temu “Hitni postupci u liječenju malih životinja”, palača Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i HVK
 • dana 27. lipnja 2017. godine

 

 • “Reptilomanija+”, u sklopu edukativne izložbe egzotičnih životinja, u organizacije Udruge studanata veterinarske medicine Equs i HVK,
 • dana 12. i 13. svibnja 2017. godine

 

 • Probavni poremećaji uzrokovani upalnom bolesti crijeva i proljevom uzrokovanim antibioticima u pasa“, u Hrvatskom novinarskom društvu, u organizaciji ZOO HOBY d.o.o. i HVK,
 • dana 9. lipnja 2017. godine

 

 • “26. Međunarodni Simpozij komparativne patologije “Ljudevit Jurak”, u organizaciji Europskog udruženja patologa, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i HVK
 • lipnja 2017. godine

 

 • Stručni skup FORUM VETERINARSTVA 2017., u organizaciji Grada Vinkovaca i HVK, u sklopu 21. SAJMA ZDRAVLJA u Vinkovcima, Hotel Slavonija
 • travnja 2017.,

 

 • „DDD i ZUPP “17“. – znanstveno-stručno-edukativni seminar s međunarodnim sudjelovanjem, u organizaciji KORUNIĆ d.o.o. i HVK, u Mošćeničkoj Dragi;
 • do 8. travnja 2017. godine
 • XII savjetovanje uzgajivača goveda u Republici Hrvatskoj”, u organizaciji HPA i HVK, u Sisku (Hotel Panonija),
 • do 26. siječnja 2017. godine

 

 • “XIII. savjetovanje uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj”, u organizaciji HPA I HVK, u Svetom Martinu na Muri
 • i 25. svibnja 2017. godine

 

 

ODBOR ZA VETERINARSKU ETIKU HVK

Odbor za veterinarsku etiku, dana 7. studenog 2017.održao je jednu sjednicu na kojoj se je raspravljalo o pritužbama na rad veterinara, članova Hrvatske veterinarske komore, vezano za stručni rad i kršenje Kodeksa veterinarske etike i Kodeksa dobre veterinarske prakse.

Članovi Odbora predlažu da se nakon višegodišnje primjene Kodeksa dobre veterinarske prakse i Kodeks veterinarske etike napravi analiza njihove primjene te da se predlože njihove izmjene i dopune, odnosno da se napravi prijedlog novog Kodeksa veterinarske etike i Kodeksa dobre veterinarske prakse.

 

ČASNI SUD HVK

Časni sud HVK je tijelo Komore koje je tijekom 2017. godine imalo najviše poslova i aktivnosti, od osnutka Komore do danas.

Nažalost, gotovo na dnevnoj osnovi usmeno i pismeno javljaju se pritužbe na rad veterinara i moramo razmisliti o tom zbog čega nam se to događa i svi zajedno poraditi na stručnosti, odgovornosti te poštivanju Kodeksa veterinarske etike i Kodeksa dobre veterinarske prakse u svakodnevnom radu.

 

Vezano za pismene pritužbe na rad veterinara, u postupku ocjene opravdanosti zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka tijekom 2017. godine, u skladu s odredbama Statuta i Pravilnika o časnom sudu i  stegovnom postupku, odbačeno je 8 zahtjeva/prijava za pokretanje stegovnog postupka.

 

Odbačeni zahtjevi/prijave  za pokretanje stegovnog postupka:

 • zahtjev za pokretanje stegovnog postupka Maria Zemana, dr. med. vet., vlasnika i djelatnika, Veterinarske Ambulante Zeman d.o.o., od 23.01.2017. godine, protiv Žarka Plazonića, dr. med. vet., direktora Veterinarske stanice Slatina d.o.o.;
 • “prijava protiv nesavjesnog i površnog veterinara”, gospođe Dubravke Bilić, iz Zagreba, od 9. travnja 2017. godine, izjavljena protiv Žarka Ćirića, dr. med. vet., djelatnika i vlasnika Veterinarske ambulante VET POINT;
 • ” Tužba zbog kršenja veterinarske etike”, gospođe Jelene Papučić, iz Splita, izjavljena protiv Tanje Perčić, dr. med. vet., djelatnice Veterinarske ambulante Anima d.o.o.;
 • prijava za pokretanje stegovnog postupka HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE, ODVJETNIČKOG ZBORA OSIJEK, izjavljena po predsjedniku Dubravku Marjanoviću, od 19. svibnja 2017. godine, protiv Antuna Jankovića, dr. med. vet., zaposlenika i direktora tvrtke Medicor d.o.o., Osijek;
 • prijava za pokretanje stegovnog postupka (disciplinska prijava) Mirjane Lukić-Katić iz Osijeka, sastavljena po punomoćniku Tomislavu Bogdanu, odvjetniku iz Osijeka, od 25. svibnja 2017. godine, protiv Antuna Jankovića, dr. med. vet., iz Osijeka;
 • prijava gospođe Jelene Cindrić, iz Delnica, izjavljena protiv Ivice Žagara, univ. mag. spec, dr. med. vet., djelatnika Veterinarske ambulante Delnice d.o.o., vezano za pružanje veterinarske usluge “kastracije mačke”;
 • prijava gospođe Gordane Pišpek, koja je u Hrvatskoj veterinarskoj komori dostavljena od Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, izjavljena protiv djelatnika Veterinarske stanice Garešnica d.o.o., vezano za pružanje veterinarske usluge liječenja psa;
 • prijava gospođe Vesne Kupres, iz Zagreba, izjavljena protiv sc. Martine Milić, dr. med. vet. i mr. Jasna Ribarić, dr. med. vet., djelatnica Veterinarske ambulante “Gajnice”, koja veterinarsku djelatnost obavlja u sklopu trgovačkog društva MALA ŽIVOTINJA d.o.o., vezano za pružanje veterinarske usluge liječenja psa.

 

Vezano za pristigle pisane pritužbe na rad veterinara, u postupku ocjene opravdanosti zahtjeva predsjednik HVK u 2017. godini, u skladu s odredbama Stauta i Pravilnika o časnom sudu i stegovnom postupku, podnio je 7 zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka.

 

Zahtjevi za pokretanje stegovnog postupka podneseni su:

 • protiv IGORA MIOČA, dr. med. vet., suvlasnika i djelatnika Veterinarske prakse Bošnjak-Mioč, Split;
 • protiv NEVENA ŠIMIĆA iz Đakova, suvlasnika i direktora tvrtke VITALIS d.o.o., Đakovo, u čijem je sastavu osnovana veterinarska ljekarna, kao oblik organizacije veterinarske djelatnosti;
 • protiv Snježane Bareš, dr. md. vet, J. Gotovca 57, Đakovo, suvlasnice i direktorice Veterinarske ambulante BAREŠ d.o.o., Kućanci Đakovački;
 • protiv DAVORA POČIJAKA, Otona Ivekovića 93, Đakovo, suvlasnika i direktora  tvrtke VITALIS d.o.o., K. Tvrtka 17, Đakovo;
 • protiv Milana Miljanovića, dr. med. vet., iz Osijeka, koji je veterinarsku djelatnost obavljao u tvrtki Pharmacon d.o.o.;
 • protiv BRANIMIRA PERIĆA, dr. med. vet., iz Osijeka, djelatnika tvrtke VITALIS d.o.o., iz Đakova, K. Tvrtka 17, u čijem je sastavu osnovana veterinarska ljekarna;
 • ANTONIA LOKINA, dr. med. vet., člana uprave i odgovorne osobe Veterinarske ambulante Bokanjac d.o.o..

 

Na temelju podnesenih zahtjeva za pokretanje stegovnih postupaka Časni sud HVK tijekom 2017. godine donio je sjedeće odluke:

 • odluka Visokog časnog suda kojom se Odbijaju se kao neosnovana žalbe Franca Bonassina dr. med. vet, iz Vodnjana, izjavljene protiv Odluke Časnog suda Hrvatske veterinarske komore, Klasa: 322-01/16-01/082 Urbroj:312-16-4, od 10. lipnja 2016. godine te se ista potvrđuje kao konačna;
 • Odluka Visokog časnog suda kojom se odbija se kao neosnovana žalba podnositeljice zahtjeva Marine Boban, iz Splita, izjavljena po odvjetniku mr. sc. Nikoli Bošković-Slivonji i žalba okrivljenoga Igora Mioča, dr. med. vet., Odeska 10, Split, izjavljena po odvjentiku Draganu Mijoču te se odluka Časnog suda u provedenom postupku potvrđuje;
 • Odluka Časnog suda kojom se Neven Šimić, iz Đakova, suvlasnik i direktor tvrtke VITALIS d.o.o., iz Đakova, u čijem je sastavu osnovana veterinarska ljekarna, kao oblik organizacije veterinarske djelatnosti, koja je veterinarsku djelatnost maloprodaje veterinarskih lijekova i veterinarsko-medicinskih proizvoda obavljala u veterinarskoj ljekarni na lokaciji  Pavićeva 32, Đakovo, proglašava krivim te mu se u skladu s odredbama članka 15. stavka 3. navedenog Pravilnika izriče stegovna mjera ukora;
 • Odluka Časnog suda kojom se DAVOR POČIJAK, iz Đakova, suvlasnik i direktor tvrtke VITALIS d.o.o., K. Tvrtka 17, Đakovo, proglašava krivim te mu se u skladu s odredbama članka 15. stavka 3. Pravilnika izriče stegovna mjera ukora;
 • Odluka Časnog suda kojom se Branimir Perić, dr. med. vet., iz Osijeka,odgovorna osoba za promet veterinarskih lijekova na malo u veterinarskoj ljekarni VITALIS d.o.o.,  proglašava krivim te mu se u skladu s odredbama članka 15. stavka 3. Pravilnika izriče stegovna mjera ukora.
 • Odluka Časnog suda kojom se Milan Miljanović, dr. med. vet., iz Osijeka, odgovorna osoba za promet veterinarskih lijekova na malo, u Veterinarskoj ljekarni Pharmacon d.o.o., koja je veterinarsku djelatnost maloprodaje prodaje veterinarskih lijekova obavljala na lokaciji Splitska 19, Đakovo, proglašava krivim te mu se u skladu s odredbama članka 15. stavka 3.  Pravilnika izriče stegovna mjera ukora.
 • Odluka Časnog suda kojom se Snježana Bareš, dr. med. vet, iz Đakova, djelatnica i odgovorna osobe u Veterinarskoj ambulanti BAREŠ d.o.o., proglašava krivom te joj se u skladu s odredbom članka 17. stavka 3. Pravilnika o časnom sudu i stegovnom postupku izriče stegovna mjera zabrane obavljanja veterinarske djelatnosti – oduzimanje licencije na rok od 6 mjeseci.
 • Odluka Časnog suda kojom se Michelle Bonassin, dr. med. vet., iz Vodnjana, djelatnik Veterinarske ambulante „FRANCO“ d.o.o., Fažanska cesta 2, proglašava krivim te mu se izriče stegovna mjera ukora uz novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 kuna
 • Odluka Časnog suda kojom se ANTONIO LOKIN, dr. med. vet., iz Zadra, član uprave Veterinarske Ambulante Bokanjac d.o.o., kao djelatnik i odgovorna osoba u navedenoj veterinarskoj ambulanti, proglašava krivim te mu se izriče stegovna mjera opomene.

 

RJEŠENJE O ODUZIMANJU LICENCIJE

Nakon provedenog stegovnog postupka protiv Snježane Bareš, dr. med. vet, J. Gotovca 57,  Đakovo,  djelatnice i odgovorne osobe u pravnoj osobi koja zastupa trgovačko društvo Veterinarske ambulante BAREŠ d.o.o., K. Tomislava 9, u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu, Statuta HVK i Pravilnika o uvjetima o izdavanju, produljenju i oduzimanju odobrenja za rad veterinara, predsjednik HVK donio je rješenje kojim se navedenoj doktorici veterinarske medicine, privremeno se oduzima licencija (odobrenje za rad veterinara), na rok od 6 mjeseci, računajući od dana primitka rješenja.

 

 

IZDAVAČKI ODBOR

U 2017. godini „Hrvatski veterinarski vjesnik“ je otisnut u planirana četiri dvobroja te time nastavio tradiciju 25. godina kontinuiranog izlaženja.

Zajedničkim izdavaštvom s Veterinarskim fakultetom u Zagrebu povećana je kvaliteta sadržaja časopisa, a prisutnost znanstvenih i stručnih članaka omogućila je uvrštavanje časopisa u CAB abstract bazu podataka.

Časopis je objavljen i dostupan u bazi podataka „Hrčak“ međutim zbog vrlo malog broja znanstvenih članaka neće biti u mogućnosti konkurirati na natječajima za znanstvene časopise nego za časopise za popularizaciju znanosti Ministarstva znanosti i obrazovanja. Unatoč zahtjevima uredništva i Dekana Veterinarskog fakulteta te bez obzira što je časopis uvršten u CAB abstract bazu podataka, djelatnici Veterinarskog fakulteta i nadalje ne šalju dovoljan broj znanstvenih članaka za objavu. Osobito je zanemariv broj radova iz kliničkih predmeta koji bi bili na korist veterinarima praktičarima koji i čine najveću čitalačku publiku.

Časopis se i nadalje objavljuje u elektroničkom obliku na web stranici Hrvatske veterinarske komore i Veterinarskog fakulteta u Zagrebu te na Veterina portalu.

Zbog smanjenja troškova ukinuto je slanje časopisa „Hrvatski veterinarski vjesnik“ umirovljenicima koji ne plaćaju članarine.

Predlaže se Skupštini HVK objava odluke Časnog suda u skraćenom obliku u Hrvatskom veterinarskom vjesniku, a koji bi sadržavao samo sadržaj krivnje i izrečenu stegovnu mjeru . Cjelovita odluka časnog suda se može objaviti na web stranicama HVK te će biti dostupna svim zainteresiranim stranama.

 

 

ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Tijekom 2017. godine, članovi odnosno predstavnici Hrvatske veterinarske komore sudjelovali su na različitim međunarodnim skupovima, od kojih izdvajamo:

 • Konferencija Panonske organizacije mađarske veterinarske komore, Heviz, 24.2.2017. godine, Anđelko Gašpar i Ivan Forgač ;
 • Skupština FECAVA-e, Moskva, 20.4.2017. godine, Lea Kreszinger;
 • Konferencija „One health“, Bruxelles, 25.4.2017. godine, Tatjana Zajec;
 • Sastanak Višegradske V4Vet+ skupine , Banja Luka, 12.5.2017. godine, Anđelko Gašpar ;
 • Godišnja skupština FVE, Tallin, Estonija, 7.6.2017. godine, Albert Marinculić i Saša Legen;
 • Sastanak s predstavnicima Mađarske veterinarske komore, vezano za pripremu Simpozija na temu Bolesti i liječenje konja, Heviz, 31.8.2017. godine, Anđelko Gašpar;
 • WSAVA/FECAVA kongres, Kopenhagen, 23.9.2017. godine, Tatjana Zajec i Lea Kreszinger;
 • Sastanak Višegradske V4Vet+ skupine , Višegrad, 6.10.2017. godine, Anđelko Gašpar;
 • Potpisivanje aneksa sporazuma o suradnji a Mađarskom veterinarskom komorom, Budimpešta,18.10.2017. godine, Anđelko Gašpar;
 • Godišnja skupština FVE, Bruxelles, 8.11.2017. Albert Marinculić, Saša Legen i Ljiljana Markuš Cizelj

 

NADZORNI ODBOR

Dana 27. studenog 2017. godine članovi Nadzornog odbora HVK izvršili su nadzor financijsko materijalnog poslovanja HVK za 2016. godinu, o čemu je sastavljen zapisnik te je pripremljeno izvješće za Skupštinu HVK.

Skupština Hrvatske veterinarske komore na redovitoj godišnjoj sjednici održanoj dana 29. studenog 2017. godine prihvatila je izvješće Nadzornog odbora o financijsko-matterijalnom poslovanju HVK.

 

ODJEL VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE

 

 1. KONGRESA VETERINARA MALE PRAKSE HRVATSKE

Odjel je organizirao 4. Kongres veterinara male prakse Hrvatske, koji je održan 31.03. i 1.04.2017. godine u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. Na Kongresu je prisustvovalo više od 220 sudionika iz Hrvatske, Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Vezano za navedeni Kongres, dana 30.03.2017. održan je Predkongresni dan, u sklopu kojeg je osim Sekcije za veterinare održana i Sekcija za veterinarske tehničare.

 

Odjel je bio aktivan i u organizaciji “Veterinarskih dana 2018.”, koji su održani u Opatiji, od 25. do 28.10.2017. godine, u sklopu kojeg je održana sekcija male prakse iz područja Analgezija u maloj praksi, Endokrinologija u maloj praksi i Bolesti pluća u pasa i mačaka

 

AOVET Small Animal Master Course – Special Focus on Small and Toy Breed Dogs, održan je u Dubrovniku, od 30.4. do 3.05.2017. godine

Predavači: Alessandro Piras (I), Bruno Peirone (I), Ignacho Calvo (UK), Massimo Petazzoni (I), Ulli Reiff (D), Rico Vannini (CH), Michael Hamilton (UK)

 

Fixin TPLO / DPO Course, održan je u Opatiji, od 31.11. do 02.12. 2017. godine

Predavači: Luca Vezzoni (I), Vladislav Zlatinov (BG)

 

Ostale aktivnosti:

20.-22.04. 2017. FECAVA Council meeting, Moskva (Lea Kreszinger)

24.-28.9.2017. FECAVA WSAVA Copenhagen (Tatjana Zajec, Lea Kreszinger)

WSAVA Assembly meeting, Bella Centre, Copenhagen, Denmark

Teme:

 1. Zdrav uzgoj ljubimaca
  2. Što WSAVA može učiniti za veterinarsku zajednicu?

Otvorena komunikacija, menadžment klijenata, standardizacija edukacije i minimalne brige o pacijentu, kontrola i dostupnost lijekova, ujednačen stav o brahicefaličnom sindromu, interaktivniji online, tj. web sadržaj, koji će približiti veterinare širom svijeta, komunikacija putem aplikacija, prema područjima interesa, manje mailova koji se pogube, smanjenje jezične barijere uporabom npr. google-translate programa, osobe zadužene za prevod materijala na pojedine jezike, platforma za online komunikaciju bila bi odličan alat za povezivanje vet. zajednice, kako bi trebao komunikacijski centar biti uređen, koja bi bila zaduženja i odgovornosti, tko bi vodio i brinuo o centru, tko bi financirao centar (vanjski izvori, novac vlasnika ljubimaca, osiguranje, sponzori)?

Povećanje online edukacije veterinara

 

25.09. 2017. FECAVA Online Working group meeting

Website review – izmjena strukture i sadržaja web stranice

Prijedlog Newslettera

Dodatni znanstveni sadržaj

Partnerstvo društvenih mreža sa Vets Connected

Predložak za novosti

Određivanje ciljeva novog online koncepta

 

26.09.2017. CE Eastern European Countries working group

Izvještaj o radu i kontinuiranoj edukaciji zemalja članica sa područja istočne Europe, razmjena info i iskustava sa predavačima.

Prijedlog povećanja budžeta za CE, te prijedlog odredbi za dodjelu sredstava

26.09.2017. Marketing committee; Predsjedavajuća: Lea Kreszinger

27.09.2017. FECAVA Vijeće

 

 

ODJEL VETERINARSKIH TEHNIČARA

Dana 22. prosinca 2016. godine održana je konstituirajuća sjednica predsjedništva Odjela veterinarskih tehničara.

Na navedenoj sjednici za predsjednicu Odjela izabrana je Sandra Mišić Ivšić, a za zamjenika predsjednika Odjela, izabran je Dubravko Perošić.

U sklopu aktivnosti Odjela veterinara male prakse počele su se provoditi edukacije veterinarskih tehničara i to smatramo jako bitnim te u budućnosti svakako trebamo poticati i jačati.

 

TEČAJ ZA OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA U PRIJEVOZU

 

Hrvatska veterinarska komora je sukladno Programu osposobljavanja vozača/pratitelja životinja u prijevozu tijekom 2017, godine organizirala 4 dvodnevnih tečajeva za vozače/pratitelje životinja u prijevozu, na kojima je bilo 110 sudionika.

Tečajevi su održani:

–          20. i 21. veljače 2017. godine

–          24. i 25. travnja 2017. godine

–          25. i 26. rujna 2017. godine

–          20. i 21. studenog 2017. godine

 

Također, Hrvatska veterinarska komora je sukladno Programu za obnovu svjedodžbe vozača/pratitelja životinja u prijevozu tijekom 2017, godine organizirala 6 jednodnevna tečaja za vozače/pratitelje životinja u prijevozu.

Tečajevi su održani:

 • veljače 2017. godine
 • travnja 2017. godine
 • srpnja 207. godine
 • rujna 2017. godine
 • studenog 2017. godine
 • prosinca 2017. godine

Na navedenim tečajevima bilo je 85 kandidata, odnosno sudionika.

 

TEČAJ ZA DJELATNIKE ODOBRENIH OBJEKATA ZA KLANJE ŽIVOTINJA KOJI RADE SA ŽIVIM ŽIVOTINJAMA SVE DO TRENUTKA KLANJA, SUKLADNO ZAHTJEVIMA UREDBE 1099/2009/EU O ZAŠTITI ŽIVOTINJA U VRIJEME USMRĆIVANJA

Hrvatska veterinarska komora je sukladno Programu osposobljavanja osoblja koje radi s živim životinjama sve do trenutka klanja, vezano za zaštitu kopitara i papkara prilikom klanja/usmrćivanja, tijekom 2017. godine organizirala 3 dvodnevna tečaja.

Tečajevi su održani:

 • i 14. veljače 2017. godine;
 • i 27. lipnja 2017. godine;
 • i 5. prosinca 2017. godine.

 

Na navedenim tečajevima bilo je 41 kandidat, odnosno sudionik.

Također, Hrvatska veterinarska komora je sukladno Programu osposobljavanja osoblja koje radi s živim životinjama sve do trenutka klanja, vezano za zaštitu peradi prilikom klanja/usmrćivanja, tijekom 2017. godine organizirala 2 dvodnevnih tečajeva.

Tečajevi su održani:

 • i 29. lipnja 2017. godine
 • i 7. prosinca 2017. godine.

 

Na navedenim tečajevima bilo je 16 kandidata, odnosno sudionika.

 

URED STRUČNE SLUŽBE HVK

Ured stručne službe tijekom 2017. godine odrađivao je sve administrativno tehničke poslove vezano za rad HVK, od kojih su neki prije navedeni u ovom izvješću.

Vezano za financijsko-materijalno poslovanje, Ured stručne službe u 2017. godini obavio je sve poslove u skladu s Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Tijekom godine ispostavljena su 722 izlaznih računa te 243 potvrde za uplate članskih obveza, koje su pravne osobe uplatile za svoje djelatnike-članove HVK. Za sve nabavke HVK u 2017. godini zaprimljeno je 140 ulaznih računa, uz napomenu da su svi plaćeni u zakonskim rokovima.

Svi financijski izvještaji, odnosno izvješća po periodičnim obračunima i izvještaj o godišnjem obračunu uredno su ispunjeni i dostavljeni nadležnim institucijama u zakonom propisanim rokovima.

Tijekom godine, HVK nadležnoj Poreznoj upravi poslala je 66 JOPPD obrazac.

Osim dokumenata koji su vezani za aktivnosti navedene u ovom izvješću, tijekom godine napravljeno je više od 200 različitih dopisa članovima HVK i strankama.

Od gore navedenih poslanih dopisa izdvajamo:

 • dopis ministru poljoprivrede kojim se traži da označavanje životinja mikročipom i bolusima obavlja isključivo veterinarska struka;
 • dopis ravnatelju Uprave vezano za rješavanje problematike registracije promjene posjednika i migracija goveda;
 • dopis ministru poljoprivrede kojim se predlažu članovi povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu;
 • dopis ravnatelju kojim se predlaže pokretanje postupka izmjene i dopune Pravilnik o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju („Narodne novine“ br. 181/2003 i 45/2008);
 • dopis Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, vezano za povlačenje podataka iz Jedinstvenog registra životinja;
 • dopis Hrvatskoj gospodarskoj komori, kojim se od predsjednika, Luke Burilovića, traži da HGK pri izrada propisa iz područja veterinarstva, između ostalog zastupa i interesa veterinarskih organizacija;
 • dopis ministru poljoprivrede, kojim se predlažu članovi povjerenstva za izradu nacrta Pravilnika o uvjetima za obavljanje djelatnosti veleprodaje i maloprodaje veterinarsko – medicinskih proizvoda;
 • dopis hrvatskim cestama d.o.o., vezano za postupanje s lešinama na kolniku državnih cesta;
 • dopis ministru poljoprivrede i ravnatelj Uprave, kojim se traži rješavanje problematika obavljanja poslova DDD-a;
 • 92 dopisa članovima HVK koji nisu ispunjavali članske obveze- bavijest o statusu člana Hrvatske veterinarske komore
 • 10 opomena članovima vezano za neplaćanje članarine;
 • dopis ravnatelju Uprave i ministru kojim se predlaže cijena cijepljenje goveda protiv Bolesti kvrgave kože, izvan akcije;

dopis ravnatelju Uprave i ministru kojim se predlaže hitna  promjena  cijena cijepljenje životinja protiv Bedrenice, zbog

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora