HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA

POPIS BAZA PODATAKA

UPISNIK ČLANOVA HVK

U skladu s odredbama članka 129. stavka 1. točke 2. Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/2013,148/2013 i 115/2018), članka 12. Zakona o udrugama (“Narodne novine” br. 74/2014),  te članka 10., 17. i 92. Statuta Hrvatske veterinarske komore („Narodne novine“ br. 89/2016), Hrvatska komora vodi upisnik Članova, evidenciju o izdanim, važećim i oduzetim odobrenjima za rad veterinara-licencija te evidenciju o članstvu u Odjelima HVK.

Upisnik članova Komore vodi se u elektronskom obliku i sadrži sljedeće podatke:

 • ime i prezime,
 • OIB,
 • datum, mjesto i država rođenja,
 • datum upisa u članstvo,
 • kategorija članstva,
 • datum prestanka članstva,
 • podatke o obrazovanju,
 • podatke o izdavanju, produljivanju i oduzimanju licencije,
 • podatke o stručnom usavršavanju,
 • podatke o organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti u kojima član obavlja veterinarsku djelatnost,
 • podatke o uplati upisnine i članarine,
 • podatke o članstvu u tijelima Komore, uključujući i članstvo u Odjelima HVK.

 

Upisnik članova HVK ustrojen je na temelju nadležnosti koja proizlazi iz gore navedenih zakonskih odredbi.

Upisnik članova HVK s obzirom na njegov sadržaj predstavlja zbirku osobnih podataka članova HVK i kao takav nije javno dostupan, odnosno pristup podacima sadržanim u Upisniku je ograničen, t.j podaci su dostupni određenom krugu ovlaštenika.

Svi podaci sadržani u upisniku članova dostupni su predsjedniku HVK i djelatnicima Ureda stručne službe HVK, a sa podacima se postupa sukladno posebnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

Članovi HVK imaju pravo pristupa svim podacima koji se odnose na njih. Članovi Komore pravo pristupa svojim podacima ostvaruju putem zahtjeva telefonom, pisanim putem ili elektroničkim putem.

Odgovorna osoba veterinarske organizacije ili veterinarske prakse ima pravo na pristup podacima koji se odnose na članove HVK koji su djelatnici te veterinarske organizacije, odnosno veterinarske prakse.

Odgovorna osoba veterinarske organizacije ili veterinarske prakse pravo pristupa podacima svojih djelatnika ostvaruju putem zahtjeva telefonom, pisanim putem ili elektroničkim putem.

Ostale zainteresirane fizičke i pravne osobe imaju pravo pristupa informacijama, sukladno zakonodavnom okviru kojim se uređuje pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka.

Zainteresirane fizičke i pravne osobe pravo pristupa informacijama sadržanim u upisniku članova  ostvaruju putem zahtjeva telefonom, pisanim putem ili elektroničkim putem.

 

Sastavni dio Upisnika članova HVK  je vođenje podataka o izdanim, produljenim i oduzetim odobrenjima za rad veterinara – licencijama te članstvo  u pojedinim tijelima HVK, uključujući i članstvo u Odjelima HVK, a što je povezano sa propisanim stručnim usavršavanjem doktora veterinarske medicine,  vezano za udovoljavanje propisanim uvjetima za produljenje licencije.

U skladu s odredbama članka 19. Pravilnika o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara – licencije  (“Narodne novine” br. 2/2010 i 33/2013), HVK ima obvezu u Hrvatskom veterinarskom vjesniku, kao službenom glasilu HVK jednom godišnje objaviti popis važećih licencija.

 

POPIS DOKTORA VETERINARSKE MEDICINE S VAŽEĆIM ODOBRENJIMA ZA RAD – LICENCIJAMA

Kako bi članovi HVK i korisnici veterinarskih usluga imali informaciju o tome koji doktor veterinarske medicine ima važeću licenciju, HVK je na svojoj web stranici objavila popis doktora veterinarske medicine s važećim licencijama  te navedeni podaci spadaju u kategoriju otvorenih podataka.

Popis doktora veterinarske medicine s važećim odobrenima za rad – licencijama – 15.02.2021. godine.

POPIS

 

ASSET LISTA HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE

asset lista hvk

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora