CILJEVI HVK:

Hrvatska veterinarska komora (u daljnjem tekstu: HVK) samostalna je i neovisna udruga doktora veterinarske medicine (u daljnjem tekstu: veterinara) i veteranarskih tehničara, na području Republike Hrvatske,

Temeljna zadaća HVK je reguliranje veterinarske profesije, promicanje veterinarstva i zastupanje interesa u području veterinarstva.

Komora svoju djelatnost obavlja samostalno, u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu,  Statuta HVK te njihovih provedbenih akata.

HVK svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske te svoje članstvo predstavlja u zemlji i inozemstvu.

HVK je neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima, sa svim pravima, obvezama i odgovornostima koje joj pripadaju po Ustavu i zakonu, upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske.

Sjedište Komore je u Zagrebu, Heinzelova 55.

Komora djeluje na čitavom području Republike Hrvatske.

 

ZADAĆE HVK:
 • reguliranje veterinarske profesije,
 • zaštita prava i interese veterinara i veterinarskih tehničara u staleškim i strukovnim pitanjima,
 • unapređenje veterinarske djelatnosti,
 • briga o ugledu veterinara,
 • briga o stručnom, etičkom i pravilnom obavljanju poslova veterinarske djelatnosti.

DJELATNOSTI KOJIMA SE OSTVARUJU CILJEVI HVK:

 • reguliranje veterinarske profesije;
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova,
 • suradnja s nadležnim tijelima za reguliranje veterinarske profesije u drugim zemljama članicama EU;
 • unapređenje, promicanje i zastupanje interesa u području veterinarstva;
 • zaštita i zastupanje interesa veterinara i veterinarskih tehničara;
 • briga o ugledu i stezi u veterinarskom staležu;
 • osnivanje regionalnih podružnica kao ustrojbenih jedinica i koordiniranje njihova rada;
 • osnivanje stručnih odjela prema granama veterinarske djelatnosti;
 • donošenje Kodeksa veterinarske etike i Kodeksa dobre veterinarske prakse, skrb o poštivanju pravila navedenih kodeksa i poduzimanje odgovarajućih mjera u slučaju njihova kršenja;
 • briga da veterinari i veterinarski tehničari poslove veterinarske djelatnosti obavljaju stručno, po pravilima struke, savjesno i odgovorno;
 • vođenje upisnika članova;
 • izdavanje, produljivanje i oduzimanje veterinarima licencije (odobrenje za rad);
 • provjera stručnih kvalifikacija veterinara koji su kvalifikacije stekli u trećim zemljama;
 • davanje mišljenja i prijedloga u postupku donošenja propisa kojima se uređuju pitanja, uvjeti i način obavljanja veterinarske djelatnosti te drugih općih akata kojima se propisuju obveze veterinara u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti;
 • davanje mišljenja za osnivanje i prestanak obavljanja djelatnosti veterinarskih organizacija i privatne prakse;
 • organiziranje pružanja stručne pomoći u uvođenju kontrole sustava upravljanja kvalitetom u obavljanju veterinarske djelatnosti u skladu s Kodeksom dobre veterinarske prakse Europske federacije veterinara i obavljanje njegove kontrole, temeljem posebnog propisa koji donosi Komora;
 • organiziranje i provedba nadzora nad stručnim radom veterinara u obavljanju poslova veterinarske djelatnosti, u skladu s godišnjim programom nadzora, po ukazanoj potrebi ili na zahtjev čelnika Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane (u daljnjem tekstu: Uprave);
 • utvrđivanje odgovornosti veterinara pri kršenju Statuta Komore, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i ostalih općih akata koji reguliraju veterinarsku profesiju te izricanje odgovarajućih stegovnih mjera;
 • praćenje stanja u veterinarskoj struci te zalaganje za poboljšanje materijalnog statusa članova Komore;
 • suradnja u programiranju razvitka veterinarstva i unapređivanju jedinstvenog sustava zdravstvene zaštite životinja i veterinarske djelatnosti;
 • donošenje nomenklature veterinarskih usluga, vođenje politike cijena i određivanje kriterija za izračun cijena veterinarskih usluga;
 • određivanje kriterija za cijene veterinarskih usluga ako se one ne financiraju iz državnog proračuna i ne provode u sklopu obveznih mjera koje propisuje Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u suradnji s komorama koje predstavljaju interese veterinarskih organizacija i subjekata u poslovanju s hranom te hranom za životinje;
 • organiziranje i provedba obveznog stručnog usavršavanja veterinara i veterinarskih tehničara – organiziranje predavanja, savjetovanja, seminara, konferencija, tribina i drugih stručnih i znanstvenih skupova;
 • skrb o stručnom osposobljavanju i usavršavanju veterinarskih djelatnika i zastupanje njihovih interesa te sudjelovanje pri oblikovanju diplomskog i poslijediplomskog studija u suradnji s Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatskim veterinarskim institutom i Upravom;
 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova;
 • nadzor provedbe sustavnog i kontinuiranog stručnog usavršavanja svojih članova te vođenje evidencije o stručnom usavršavanju;
 • donošenje programa provjere stručne osposobljenosti veterinara;
 • utvrđivanje i nadzor načina promidžbe veterinarskih organizacija i veterinarske prakse;
 • suradnja s državnim tijelima, sa sveučilištima i drugim institucijama kako bi se osigurao djelotvoran rad veterinara u društvu te zaštitili njihovi interesi;
 • briga o pravnoj zaštiti te o materijalnim i drugim interesima članova u staleškim i strukovnim pitanjima;
 • poticanje suradnje među svojim članovima, unapređenje komunikacije između članova i smirivanje međusobnih nerazumijevanja;
 • osnivanje Fonda uzajamne pomoći, za pomoć obiteljima unesrećenih, bolesnih i umrlih članova, u skladu s mogućnostima, a na osnovi posebnog pravilnika;
 • izdavanje časopisa Hrvatski veterinarski vjesnik, biltena, stručnih publikacija i raznih obrazaca;
 • sudjelovanje u radu Svjetskog udruženja veterinara (World Veterinary Association),
 • zastupanje interesa svoga članstva pred strukovnim savezima na razini EU (FVE);
 • podnošenje izvješća Upravi u skladu s obvezama utvrđenim odredbama Zakona o veterinarstvu;
 • suradnja s drugim istovrsnim i sličnim udrugama, ustanovama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Komore,

 

USTROJSTVO KOMORE

 • Ured stručne službe
 • Podružnice
 • Tijela Komore
 • Odbori, odjele i različita povjerenstva, po ukazanoj potrebi.
 • Odjel veterinarskih tehničara, kao samostalno i neovisno tijelo unutar Komore.

 

URED STRUČNE SLUŽBE HVK

Ustrojen je za obavljanje administrativno-stručnih poslova HVK.

 

PODRUŽNICE HVK

Podružnica HVK je regionalna jedinica Komore koja se osniva s ciljem obavljanja poslova promicanja i usklađivanja zajedničkih interesa veterinara, članova Komore, na području svog djelovanja, uz pridržavanje Statuta i drugih akata Komore. Podružnice HVK nemaju pravnu osobnost.

HVK u svom sastavu ima šest podružnica:

 • Podružnica HVK Zagreb
 • Podružnica HVK Varaždin
 • Podružnica HVK Bjelovar
 • Podružnica HVK Osijek
 • Podružnica HVK Rijeka
 • Podružnica HVK i Split

 

TIJELA KOMORE

 • Skupština Komore
 • Upravni odbor Komore
 • Predsjednik Komore
 • Zamjenik predsjednika Komore
 • Izvršni director
 • Stručni tajnik
 • Časni sud
 • Branitelj
 • Stručni odbor
 • Odbor za stručno usavršavanje
 • Odbor za veterinarsku etiku
 • Odbor za stručni nadzor nad radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom
 • Gospodarski odbor
 • Odbor za međunarodnu suradnju
 • Nadzorni odbor
 • Izdavački odbor
 • Stručni odjeli:
 • – Odjel veterinara male prakse hrvatske
 • – Odjel za veliku praksu – farmske životinje
 • – Odjel za veterinarsko javno zdravstvo
 • drugi stručni odjeli, odbori i povjerenstva koje osniva Skupština
 • Odjel veterinarskih tehničara
Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora