ČLANSTVO U HVK

Na temelju odredbi stavka 2. i 3. članka 127. Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/2013,148/2013 i 115/2018) članstvo u HVK obvezno je za sve veterinare i veterinarske tehničare koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članstvo u Komori može biti redovito, pridruženo i počasno.

Redovito članstvo obvezno je za sve veterinare i veterinarske tehničare koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti na području Republike Hrvatske.

Status redovitog člana imaju i veterinari te veterinarski tehničari koji neposredno ne obavljaju veterinarsku djelatnost, koji obavljaju djelatnost izvan RH, umirovljeni veterinari i nezaposleni veterinari i veterinarski tehničari te veterinari iz stranih država, s prebivalištem na području RH ili bez prebivališta, a koji se dobrovoljno učlane u Komoru.

Veterinari državljani neke od država članica Europskog ekonomskog prostora (EEP-a), poslovno nastanjeni u drugoj zemlji članici, koji u Republici Hrvatskoj žele privremeno ili povremeno obavljati veterinarsku djelatnost, u skladu s posebnim propisima u Komori se registriraju kao pridruženi članovi.

Sve obveze u obavljanju veterinarske djelatnosti prema Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Komore, adekvatno se odnose i na veterinare iz država članica Europskog ekonomskog prostora (EEP-a), izuzev plaćanja članarine, ako istu plaćaju strukovnoj udruzi u zemlji poslovnog nastana.

Počasne članove HVK imenuje Skupština Komore, na prijedlog Upravnog odbora. Počasni članovi imenuju se iz redova stručnih i znanstvenih radnika u području veterinarske djelatnosti i srodnih stručnih i znanstvenih disciplina iz zemlje i inozemstva, koji su osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijeli ostvarivanju ciljeva HVK.

Počasni članovi nemaju prava, obveze i odgovornosti redovnih članova propisanih odredbama ovoga Statuta i provedbenih akata, osim na iskaznicu počasnog člana.

Status člana Komore veterinari i veterinarski tehničari stječu upisom u Upisnik članova komore.

 

KAKO POSTATI ČLAN HVK – UPIS U ČLANSTVO HVK

 Za stjecanje statusa člana HVK potrebno je ispuniti zahtjev za članstvo, odnosno popunjeni propisani obrazac „Upitnik za upis“  te ga dostaviti HVK.

Uz navedeni zahtjev, potrebno je dostaviti diplomu ili dokument o priznavanju inotemne stručne kvalifikacije te kopiju uplate (virmana) iz koje je vidljivo da je uplaćena propisana upisnina, kao i za koga je uplata izvršena.

Na temelju dostavljenog zahtjeva,  podnositelj zahtjeva se upisuje u Upisnik članova te mu se izdaje članska iskaznica.

Upitnik za upis

Elektronski upitnik za upis https://hvk.hr/upitnik-za-upis-u-hrvatsku-veterinarsku-komoru/

Naknada za upis u članstvo HVK

U skladu s odredbama Statuta HVK („Narodne novine“ br. 89/2016), za upis u članstvo HVK plaća se naknada koju određuje Upravni odbor HVK.

Na utemeljiteljskoj sjednici Izvršnog odbora HVK, održanoj dana 12.11.1997. donesena je Odluka o visini upisnine i članarine, koja se primjenjuje od 01.12.1997., a koja se do danas nije mijenjala.

Naknada za upis u članstvo HVK (upisnina), u skladu s navedenom Odlukom iznosi 1.000,00 kn. Navedeni iznos upisnine može se plaćati jednokratno i u ratama (najviše 10 rata).

Upisnina se uplaćuje na račun HVK, otvoren kod Zagrebačke banke: IBAN: HR8623600001101250492;  poziv na broj 169 – broj članske iskaznice HVK (ukoliko je poznat) ili OIB.

Ukoliko upisninu uplaćuje trgovačko društvo, potrebno je upisati njegov naziv i adresu.

Na 11. sjednici Izvršnog odbora HVK, održanoj dana 10.09.2004. donesena je Odluka da članovi HVK koji posjeduju valjanu Licencu, a koji su zbog neplaćanja članarine ispisani iz članstva HVK, prilikom ponovnog upisa u članstvo plaćaju upisninu u iznosu od  3.000,00 Kn. Navedena odluka objavljena je u „Hrvatskom veterinarskom vjesniku. broj9-10 iz 2004. godine.

Umirovljenici su oslobođeni plaćanja upisnine.

Nezaposleni su dužni platiti upisninu kada se zaposle.

Nalog za plaćanje upisnine-primjer

 

ČLANARINA

Za članstvo u HVK plaća se naknada (članarina).

U skladu s odredbama članka 19. stavka 1. alineje 6. Statuta HVK („Narodne novine“ br. 89/2016) članovi HVK imaju obvezu redovitog plaćanja članarine. Sukladno odredbama članka 20. Statuta visinu članarine, rokove i način plaćanja odlukom određuje Upravni odbor HVK.

Na sjednici Izvršnog odbora HVK, održanoj dana 12.11.1997. donesena je Odluka o visini upisnine i članarine, koja se primjenjuje od 01.12.1997., a koja se do danas nije mijenjala.

Članarina za članstvo u HVK za zaposlene diktore veterinarske medicine iznosi 600,00 kn godišnje.
Članarina se  može se plaćati:
 • godišnje – jednokratno (1×600,00kn),
 • polugodišnje – dvokratno  (2×300,00kn),
 • tromjesečno – trokratno (3×200,00kn),
 • mjesečno (12×50,00 kn).

 Godišnja članarina za članove HVK koji su u mirovini iznosi 45,00 kn.

Članarina se uplaćuje na račun HVK, otvoren kod Zagrebačke banke: IBAN: HR8623600001101250492;  poziv na broj 555-broj članske iskaznice HVK

 Ukoliko članarinu uplaćuje trgovačko društvo za svoje djelatnike, potrebno je upisati njegov naziv i adresu.

Za vrijeme nezaposlenosti, članovi HVK oslobođeni su plaćanja članarine.

 

U skladu s Odlukom Upravnog odbora HVK, doktori veterinarske medicine koji obavljaju poslove veterinarske djelatnosti u veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama, na područjima pogođenim potresom, oslobođeni su plaćanja članarine u 2021. godini.

 • Navedena Odluka o oslobađanju plaćanja članarine odnosi se na djelatnike sljedećih veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi:
  – Veterinarska stanica Petrinja d.o.o.;
  – Veterinarska ambulanta Glina d.o.o.;
  – Veterinarska stanica Gvozd d.o.o.;
  – Veterinarska ambulanta Tin d.o.o.;
  – Veterinarska stanica Sisak d.o.o.;
  – Veterinarska ambulanta ANIMAVET d.o.o.;
  – Veterinarska ambulanta VETMED d.o.o.;
  – Mario-Veterina d.o.o.
 • Odluka Upravnog odbora HVK

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora