Sustav ustroja i provedbe veterinarske djelatnosti reguliran je odredbama Zakona o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/2013,148/2013 i 115/2018).

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1734.html

U skladu s odredbama navedenog zakona u veterinarsku djelatnost spada:

 • zaštita i kontrola zdravlja i dobrobiti životinja,

 • suzbijanje zoonoza,

 • osiguravanje zdravstveno ispravnih i neškodljivih proizvoda životinjskoga podrijetla te drugi poslovi veterinarskoga javnog zdravstva,

 • promicanje reprodukcije životinja,

 • veterinarska zaštita okoliša.

Veterinarsku djelatnost u RH mogu obavljati pravne i fizičke osobe pod uvjetima i na način propisanim navedenim Zakonom.

 

U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI U RH IMAMO:

 • VETERINARSKE ORGANIZACIJE – osnivaju se kao pravne osobe (trgovačka društva)

 • Veterinarske ambulante
 • Veterinarske stanice
 • Veterinarske bolnice
 • Veterinarske klinike
 • Centri za reprodukciju i umjetno osjemenjivanje
 • Veterinarske ljekarne
 • VETERINARSKI FAKULTET I HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUTobavljaju pojedine poslove veterinarske djelatnosti, propisane Zakonom.

 • VETERINARSKE PRAKSE – može ih osnovati i fizička osoba.

 • VETERINARSKE SLUŽBE – osnivaju ih pravne osobe koje se bave organiziranom stočarskom proizvodnjom, obavljaju pojedine poslove veterinarske djelatnosti iskključivo za potrebe pravne osobe koja je osnovala veterinarsku službu.

Napomena:

Pravne i fizičke osobe koje su osnovane za obavljanje veterinarske djelatnosti u nekoj od država članica mogu pružati usluge veterinarske djelatnosti u RH, pod uvjetima i na način koji odredi ministar.

 

POSTUPAK OSNIVANJA ORGANIZACIJA U SUSTAVU PROVEDBE VET. DJELATNOSTI

Veterinarsku organizaciju može osnovati pravna i fizička osoba.

Veterinarsku praksu može osnovati veterinar.

Veterinarsku službu, kao unutarnju ustrojstvenu jedinicu, može osnovati Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo obrane, pravna osoba koja obavlja djelatnost uzgoja stoke i stočarske proizvodnje te druge pravne osobe koje ovu djelatnost ne obavljaju na profitnoj osnovi niti pružaju veterinarske usluge posjednicima životinja.

U postupku osnivanja Veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba potrebno je ishoditi prethodnu veterinarsku suglasnost nadležnoga veterinarskog ureda.

Za osnivanje Veterinarske organizacije i Veterinarske prakse potrebno je ishoditi prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore.

Veterinarska organizacija, veterinarska praksa i veterinarska služba mogu započeti obavljati djelatnost na temelju rješenja o udovoljavanju propisanim uvjetima koje izdaje Uprava za veterinarstvo te se upisuju se u upisnik koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstva poljoprivrede.

 

OVLAŠTENE VETERINARSKE ORGANIZACIJE

 • provode propisana preventivna cijepljenja, propisane dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja i ljudi te mjere za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza,
 • provode mjere veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, dezinsekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju),
 • obavljaju propisane veterinarske preglede,
 • provode, organiziraju i kontroliraju označavanje životinja, te unose podatke o označenim životinjama i njihovom premještanju u skladu s ovim zakonom i propisima o označavanju i registraciji životinja,

 

KONTROLNA TIJELA

Kontrolno tijelo je Veterinarska organizacija koja je akreditirana prema zahtjevima norme HRISO 17020, za obavljanje poslova službenih  kontrola hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje.

 

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora