Skupština Hrvatske veterinarske komore (u daljnjem tekstu:HVK) predstavlja najviše tijelo upravljanja Komore.

Skupštinu čine veterinari, članovi Komore koje izaberu Podružnice HVK, kao svoje zastupnike. Svaka Podružnica HVK u Skupštinu izabire po pet članova, koji su ujedno i članovi Upravnog odbora Podružnice, a uz njih još jednog člana na 50 veterinara s mjestom prebivališta na područjima županija koje se nalaze u sastavu Podružnice.

Uz veterinare Skupštinu čine i veterinarski tehničari koje članovi Odjela veterinarskih tehničara biraju na sjednicama područnih jedinica Odjela. Iz svake Područne jedinice odjela veterinarskih tehničara, veterinarski tehničari u Skupštinu Komore biraju jednog člana.

Mandat članova Skupštine i članova ostalih tijela Komore traje četiri godine.

Nakon održavanja Skupština svih Podružnica HVK i sjednica svih Područnih jedinica Odjela veterinarskih tehničara konstituirana je Skupština HVK.

 

POPIS ČLANOVA SKUPŠTINE HVK

Popis članova Skupštine HVK

 

Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

 • donosi program i smjernice rada Komore;
 • donosi Statut Komore i njegove izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede;
 • donosi Kodeks veterinarske etike, Kodeks dobre veterinarske prakse i druge opće akte važne za djelovanje i rad Komore;
 • usvaja plan rada za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • donosi godišnji program nadzora nad stručnim radom veterinara i godišnji program kontrola sustava upravljanja kvalitetom ovlaštenih veterinarskih organizacija i veterinarskih službi s javnim ovlastima;
 • brine o skladnom i trajnom razvoju veterinarske djelatnosti;
 • prihvaća i donosi mrežu potrebnih veterinarskih organizacija i privatne prakse na području Republike Hrvatske, kao jednog od kriterija za davanje mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih ljekarni;
 • raspravlja o pitanjima položaja veterinarskih djelatnika u društvu;
 • donosi odluku o učlanjivanju u međunarodne organizacije i institucije te o prestanku članstva;
 • brine o poboljšanju materijalnih uvjeta članova Komore;
 • izabire predsjednika, zamjenika predsjednika, te članove ostalih tijela Komore;
 • raspravlja i donosi stavove, odluke, zaključke i naputke o aktualnim pitanjima o kojima raspravlja;
 • razmatra i prihvaća izvješća o radu odbora, odjela i povjerenstava;
 • usvaja financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i prihvaća financijsko izvješće po godišnjem obračunu za proteklu poslovnu godinu;
 • prihvaća financijski plan za tekuću poslovnu godinu;
 • izdaje jedinstvenu veterinarsku dokumentaciju u Republici Hrvatskoj kao i jedinstvene standarde i normative o radu;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje o osnivanju i ukidanju podružnica Komore i stručnih odjela;
 • donosi poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela Komore;
 • odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja zaslužnim članovima;
 • predlaže zaslužne članove za odlikovanja i društvena priznanja;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Komore;
 • donosi odluku o statusnim promjenama Komore;
 • odlučuje o promjeni sjedišta i promjeni pečata Komore;
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar članova Komore;
 • raspravlja i donosi odluke i zaključke o svim drugim pitanjima i prijedlozima koji su u djelokrugu Skupštine, u skladu s odredbama Zakona, podzakonskih akata, ovoga Statuta i drugih općih akata Komore, kao i drugim pitanjima kada navedenim aktima nije utvrđena nadležnost drugih tijela Komore.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna Skupština saziva se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik.

Izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Izbornu skupštinu saziva predsjednik.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine ili na zahtjev 1/5 članova Komore.

 

 

ZAPISNICI SA SKUPŠTINA HVK:

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HVK – 2020. godina

ZAPISNIK S IZBORNE SKUPŠTINE HVK – 2020. godina

ZAPISNIK S REDOVNE  SKUPŠTINE HVK – 2019. godina

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HVK – 2018. godina

ZAPISNIK S REDOVNE  SKUPŠTINE HVK – 2017. godine

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HVK – 2016. godina

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora