Skupština Hrvatske veterinarske komore (u daljnjem tekstu:HVK) predstavlja najviše tijelo upravljanja Komore.

Skupštinu čine veterinari, članovi Komore koje izaberu Podružnice HVK, kao svoje zastupnike. Svaka Podružnica HVK u Skupštinu izabire po pet članova, koji su ujedno i članovi Upravnog odbora Podružnice, a uz njih još jednog člana na 50 veterinara s mjestom prebivališta na područjima županija koje se nalaze u sastavu Podružnice.

Uz veterinare Skupštinu čine i veterinarski tehničari koje članovi Odjela veterinarskih tehničara biraju na sjednicama područnih jedinica Odjela. Iz svake Područne jedinice odjela veterinarskih tehničara, veterinarski tehničari u Skupštinu Komore biraju jednog člana.

Mandat članova Skupštine i članova ostalih tijela Komore traje četiri godine.

Nakon održavanja Skupština svih Podružnica HVK i sjednica svih Područnih jedinica Odjela veterinarskih tehničara konstituira se  Skupština HVK.

 

POPIS ČLANOVA SKUPŠTINE HVK

Popis članova Skupštine HVK

Skupština Komore obavlja sljedeće poslove:

 • donosi program i smjernice rada Komore;
 • donosi Statut Komore i njegove izmjene i dopune, uz prethodnu suglasnost ministra poljoprivrede;
 • donosi Kodeks veterinarske etike, Kodeks dobre veterinarske prakse i druge opće akte važne za djelovanje i rad Komore;
 • usvaja plan rada za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu;
 • donosi godišnji program nadzora nad stručnim radom veterinara i godišnji program kontrola sustava upravljanja kvalitetom ovlaštenih veterinarskih organizacija i veterinarskih službi s javnim ovlastima;
 • brine o skladnom i trajnom razvoju veterinarske djelatnosti;
 • prihvaća i donosi mrežu potrebnih veterinarskih organizacija i privatne prakse na području Republike Hrvatske, kao jednog od kriterija za davanje mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija, veterinarskih praksi i veterinarskih ljekarni;
 • raspravlja o pitanjima položaja veterinarskih djelatnika u društvu;
 • donosi odluku o učlanjivanju u međunarodne organizacije i institucije te o prestanku članstva;
 • brine o poboljšanju materijalnih uvjeta članova Komore;
 • izabire predsjednika, zamjenika predsjednika, te članove ostalih tijela Komore;
 • raspravlja i donosi stavove, odluke, zaključke i naputke o aktualnim pitanjima o kojima raspravlja;
 • razmatra i prihvaća izvješća o radu odbora, odjela i povjerenstava;
 • usvaja financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i prihvaća financijsko izvješće po godišnjem obračunu za proteklu poslovnu godinu;
 • prihvaća financijski plan za tekuću poslovnu godinu;
 • izdaje jedinstvenu veterinarsku dokumentaciju u Republici Hrvatskoj kao i jedinstvene standarde i normative o radu;
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga;
 • odlučuje o osnivanju i ukidanju podružnica Komore i stručnih odjela;
 • donosi poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela Komore;
 • odlučuje o dodjeljivanju nagrada i priznanja zaslužnim članovima;
 • predlaže zaslužne članove za odlikovanja i društvena priznanja;
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Komore;
 • donosi odluku o statusnim promjenama Komore;
 • odlučuje o promjeni sjedišta i promjeni pečata Komore;
 • odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar članova Komore;
 • raspravlja i donosi odluke i zaključke o svim drugim pitanjima i prijedlozima koji su u djelokrugu Skupštine, u skladu s odredbama Zakona, podzakonskih akata, ovoga Statuta i drugih općih akata Komore, kao i drugim pitanjima kada navedenim aktima nije utvrđena nadležnost drugih tijela Komore.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna Skupština saziva se po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Redovnu Skupštinu saziva predsjednik.

Izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine. Izbornu skupštinu saziva predsjednik.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik na vlastitu inicijativu ili na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine ili na zahtjev 1/5 članova Komore.

 

SAZIVANJE I RAD SKUPŠTINE HVK

Poziv na zasjedanje Skupštine mora biti uručen članovima Skupštine najmanje 10 dana prije sjednice, preporučenom poštanskom pošiljkom ili elektroničnom poštom.

U pozivu mora biti naznačeno mjesto, dan i sat te dnevni red zasjedanja Skupštine.

Zasjedanje Skupštine može se održati ako je nazočna natpolovična većina članova Skupštine.

U slučaju da u zakazano vrijeme početka zasjedanja Skupštine nije nazočna natpolovična većina članova, predsjednik određuje stanku u trajanju od 30 minuta, nakon čega Skupština može zasjedati ako je nazočna najmanje jedna trećina članova Skupštine.

Sve odluke Skupština donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova, osim odluke o donošenju Statuta, odnosno njegove izmjene i dopune, odluke o učlanjivanju i udruživanju u međunarodne organizacije i institucije, istupanju iz međunarodnih organizacija i institucija te odluke o prestanku rada Komore za koju je potrebna dvotrećinska većina nazočnih članova.

O radu Skupštine vodi se zapisnik koji se čuva kao dokument trajne vrijednosti.

Način rada Skupštine određuje se Poslovnikom o radu Skupštine.

Link: Poslovnik o izboru i radu Skupštine i drugih tijela Hrvatske veterinarske komore.

 

JAVNOST RADA  SKUPŠTINE HVK

Rad Skupštine HVK je javan. Javnost rada Skupštine prvenstveno je namijenjena široj  javnost, koja želi izvršiti neposredan uvid u rad Skupštine HVK. Osim opće javnosti, javnost rada Skupštine namjenjena je i članovima HVK i njenim zaposlenicima.

U skladu s odredbama članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013 i  85/2015), najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine,  HVK poziv na Skupštinu objaviti će na svojoj web stranici. Objavom poziva javnost će se informirati o dnevnom redu Skupštine,  vremenu i mjestu njenog održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u rad, kao i  broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad Skupštine, odnosno prisudstvovanja u radu Skupštine bez mogućnosti sudjelovanja u raspravama i glasovanju o pojredinim točkama dnevnog reda, odnosno u donošenju odluka. Također, javnom objavom poziva, javnosti će biti pružene informacije o  načinu prijavljivanja sudjelovanja u radu Skupštine HVK, vodeći računa o redoslijedu prijavljivanja.

Posebna napomena:

U slučaju da se na Skupštini HVK raspravljaju teme i donose odluke, za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama prema odredbama navedenog  Zakona o pravu na pristup informacijama, kao što su primjerice informacije koje su zaštićene poslovnom tajnom, predstavljaju osobne podatke ili za koje postoje druga ograničenja propisana navedenim zakonom, kao i u slučaju kada je posebnim zakonom propisano da se pojedine odluke donose na sjednicama koje nisu javne, navedene teme i odluke raspravljati će se na zatvorenom dijelu Skupštine, a što će također biti javno oglašeno na pozivu za održavanje Skupštine.

Nakon održavanja Skupštine HVK, u skladu s odredbama članka 10. stavka 1. točke 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013 i  85/2015),  zapisnik sa Skupštine ili doneseni zaključci, odnosno službeni dokumenti usvojene na sjednici Skupštine objavljuju se na web stranici HVK.

Zapisnici s održanih sjednica Skupštine HVK nalaze se na sljedećim linkovima:

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HVK - 2020. godina

ZAPISNIK S IZBORNE SKUPŠTINE HVK - 2020. godina

ZAPISNIK S REDOVNE  SKUPŠTINE HVK - 2019. godina

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HVK - 2018. godina

ZAPISNIK S REDOVNE  SKUPŠTINE HVK - 2017. godina

ZAPISNIK S REDOVNE SKUPŠTINE HVK - 2016. godina

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora