SLOBODA PRUŽANJA USLUGA / FREEDOM TO PROVIDE SERVICES

Hrvatski:English:
(pdf – 44.3 kB)(pdf 44.1 kB)

ODOBRENJE ZA RAD VETERINARA (LICENCIJA)

Odredbama članka 26. Statuta HVK (“Narodne novine” br. 89/2016),  propisano  je da veterinarsku djelatnost na području RH mogu obavljati doktori veterinarske medicine, članovi Hrvatske veterinarske komore koji imaju valjano odobrenje za rad – licenciju.

U skladu s odredbama članka 129. stavka 1. točke 5. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine „ br. 82/2013, 148/2013 i 115/2018), odobrenje za rad veterinara u RH (licenciju) izdaje HVK.

Licencija se izdaje na vrijeme od 5 godina.

Uz licenciju, HVK članovima koji udovoljava uvjetima za izdavanje, odnosno produljenje licencije izdaje i iskaznicu kojom se potvrđuje vrijeme važenja licencije.

 

Propisi koji reguliraju izdavanje, produljivanje i oduzimanje licencije:

 • Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/2013,148/2013 i 115/2018)

        https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_82_1734.html

 • Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licencije) (“Narodne novine” br. 2/2010 i 33/2013)

        https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_2_7.html

        https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_03_33_598.html

 •  Pravilnik o vježbeničkom stažu veterinarskih djelatnika i načinu polaganja stručnog ispita (“Narodne novine” br. 5/1999)

        https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_01_5_65.html

 •  Pravilnik o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine („Hrvatski veterinarski vjesnik“ broj 24/7-8 – 2016.) – Pravilnik

 • Pravilnik o časnom sudu i stegovnom postupku („Hrvatski veterinarski vjesnik“ broj 23/1 – 2015.) – Pravilnik

 

 Naknada za izdavanje i produljivanje licencije

U skladu s odredbama članka 25. i 19. Statuta HVK, visinu naknade za izdavanje licencije odlukom određuje Upravni odbor HVK.

Ogledni primjer ispunjene uplatnice možete vidjeti na ovom dokumentu – Uplatnica – primjer

DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE I PRODULJIVANJE LICENCIJE

PRVO IZDAVANJE LICENCIJE:

 1. diploma Veterinarskog fakulteta, odnosno dokument o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije;
 2. uvjerenje o položenom stručnom (vježbeničkom) ispitu – ne odnosi se na doktore veterinarske medicine koji koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski studij po novom programu u trajanju od 12 semestara);
 3. elektronički zapis HZMO (potvrda o radnopravnom statusu);

ELEKTRONSKI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE I PRODULJIVANJE LICENCIJE

PRODULJIVANJE LICENCIJE:

 1. uvjerenje o nekažnjavanju;
 2. potvrde o stručnom usavršavanju u razdoblju važenja licence:
 • preslike potvrda o stručnom usavršavanju koje nije u evidenciji HVK
 • preslike objavljenih radova koji se boduju za stručno usavršavanje
 • obrazloženje nedovoljnog broja bodova.

 

PRIVREMENA LICENCIJA

Izdaje se veterinarima, državljanima neke od država članice Europske unije, koji u Republici Hrvatskoj žele privremeno ili povremeno obavljati veterinarsku djelatnost.

HVK privremenu licenciju izdaje automatski, na temelju rješenja Ministarstva poljoprivrede, kojim se odobrava povremeno ili privremeno obavljanje veterinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Privremena licencija izdaje se s datumom zaprimanja rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se veterinaru, državljaninu neke od zemalja članica EU dozvoljava privremeno, odnosno povremeno obavljanje veterinarske djelatnosti u RH.

Privremena licencija izdaje se na vrijeme od jedne godine.

 

POPIS DOKTORA VETERINARSKE MEDICINE S VAŽEĆIM LICENCIJAMA NA DAN 20.02.2024.

POPIS ČLANOVA HVK S VAŽEĆIM LICENCIJAMA 20.02.2024.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJEI/PRODULJIVANJE LICENCIJE

HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA

Heinzelova 55. 10000 ZAGREB

tel: 01/2441-009;  fax: 01/2441-068

e-mail: [email protected]

e-mail: [email protected]

 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA:

 

IME i PREZIME  _____________________________________________________

ZNANSTVENI STUPANJ ______________________________________________

KUĆNA ADRESA ____________________________________________________

BROJ ČLANSKE ISKAZNICE HVK ______________________________________

MJESTO I ADRESA UPOSLENJA_______________________________________

                   

                     ZAHTJEV

za A) izdavanje B) produljivanje

                     LICENCE

– odobrenja za rad veterinara-

                           U PRIVITKU ZAHTJEVA SE DOSTAVLJA:

 

 

A) PRVO IZDAVANJE LICENCE

 1. diploma __________________________________________________________
 2. uvjerenje o položenom stručnom (vježbeničkom) ispitu_____________________
 3. elektronički zapis HZMO_____________________________________________
 4. domovnica ________________________________________________________

 

 1. B) PRODULJIVANJE LICENCE
 2. uvjerenje o nekažnjavanju ____________________________________________

 

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora