PODRUŽNICE HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE

Podružnica je regionalna jedinica Komore koja se osniva s ciljem obavljanja poslova promicanja i usklađivanja zajedničkih interesa veterinara, članova Komore, na području svog djelovanja, uz pridržavanje Statuta i drugih akata Komore.

Podružnice Komore osnivaju se za područja više županija i one nemaju pravnu osobnost.

 

Komora u svom sastavu ima šest podružnica:

 • Podružnica HVK Zagreb,
 • Podružnica HVK Varaždin
 • Podružnica HVK Bjelovar
 • Podružnica HVK Osijek
 • Podružnica HVK Rijeka
 • Podružnica HVK Split

Podružnica Zagreb osniva se za područja sljedećih županija:

 • Grad Zagreb
 • Zagrebačku županiju
 • Sisačko – moslavačku županiju
 • Karlovačku županiju.

 Podružnica Varaždin osniva se za područja sljedećih županija:

 • Varaždinsku županiju
 • Međimursku županiju
 • Krapinsko-zagorsku županiju.

Podružnica Bjelovar osniva se za područja sljedećih županija:

 • Bjelovarsko-bilogorsku županiju
 • Koprivničko-križevačku županiju
 • Virovitičko-podravsku županiju.

Podružnica Osijek osniva se za područja sljedećih županija:

 • Osječko-baranjsku županiju
 • Vukovarsko – srijemsku županiju
 • Brodsko-posavsku županiju
 • Požeško-slavonsku županiju.

Podružnica Rijeka osniva se za područja sljedećih županija:

 • Primorsko-goransku županiju
 • Istarsku županiju
 • Ličko-senjsku županiju.

Podružnica Split osniva se za područja sljedećih županija:

 • Zadarsku županiju
 • Šibensko – kninsku županiju
 • Splitsko-dalmatinsku županiju
 • Dubrovačko-neretvansku županiju

 

USTROJ PODRUŽNICA

Svaka podružnica ima predsjednika i Upravni odbor podružnice.

Upravni odbor podružnice ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik Podružnice.

U Upravni odbor podružnice bira se najmanje jedan član iz svake županije u sastavu podružnice, članovi Upravnog odbora podružnice ujedno su i članovi Skupštine Komore.

Članove Upravnog odbora podružnice i predsjednika podružnice biraju veterinari, članovi Komore koji imaju mjesto prebivališta na području županija za koje se osniva podružnica, na izbornoj skupštini podružnice.

Predsjednik podružnice rukovodi i koordinira radom podružnice, saziva Skupštinu podružnice i njome predsjedava, saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora podružnice te surađuje s ostalim tijelima Komore.

Predsjednik podružnice rukovodi radom podružnice.

Mandat članova predsjednika podružnice i članova Upravnog odbora podružnice traje četiri godine.

Članovi tijela podružnica HVK

 

Podružnica Komore obavlja sljedeće poslove:

 • prati obavljanje veterinarske djelatnosti na svom području te izvješćuje Upravni odbor Komore o stanju na svom području;
 • predlaže mjere unapređenja veterinarske djelatnosti na području svoje mjesne nadležnosti;
 • sudjeluje pri planiranju regionalne politike razvoja veterinarstva koju zastupaju te surađuje s tijelima lokalne uprave i samouprave nadležnima za poljoprivredu, veterinarstvo, sigurnost hrane i zdravlje;
 • provodi odluke tijela Komore na području svoje nadležnosti;
 • sudjeluje u izradi osnovne mreže veterinarskih organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti, kao jednom od kriterija za davanje mišljenja za osnivanje veterinarskih organizacija,veterinarskih praksi i veterinarskih ljekarni;
 • u suradnji s Odborom za stručno usavršavanje i Upravnim odborom Komore sudjeluje u izradi programa trajnog usavršavanja veterinara te pomaže organizaciju i provedbu stručnog usavršavanja članova na svom području;
 • razmatra prijedloge i primjedbe svojih članova i po potrebi ih prosljeđuje Upravnom odboru Komore i drugim tijelima Komore;
 • raspravlja o prijedlozima i nacrtima zakona, podzakonskih akata, Statuta i drugih općih akata Komore;
 • svoje članstvo redovito izvješćuje o radu Komore;
 • Skupštini Komore predlaže kandidate za tijela Komore s područja nadležnosti podružnice;
 • Upravnom odboru Komore i drugim tijelima komore predlaže članove različitih povjerenstava, s područja nadležnosti podružnice;
 • surađuje s drugim tijelima Komore;
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, ostalim općim aktima Komore i odlukama tijela Komore.

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora