UPRAVNI ODBOR  HRVATSKE VETERINARSKE KOMORE

Upravni odbor je operativno tijelo koje upravlja radom Komore.

Upravni odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika, predstavnik Ministarstva, dekan Veterinarskog fakulteta, ravnatelj Hrvatskog veterinarskog instituta i predsjednici Podružnica Komore.

Člana Upravnog odbora iz redova Ministarstva poljoprivrede imenuje ministar. Predsjednik Komore istodobno je i predsjednik Upravnog odbora, a zamjenik predsjednika Komore ujedno je i zamjenik predsjednika Upravnog odbora.

Upravni odbor može održati sjednicu ukoliko je nazočna natpolovična većina svih članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova.

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA HVK

Rb.

FUNKCIJA

Prezime

Ime

1
Predsjednik HVK
Zemljak
Ivan
2
Zamjenica predsjednika HVK
Juras
Mirela
3
Predstavnik ministarstva
Karačić
Tatjana
4
Dekan VF
Turk
Nenad
5
Ravnatelj HVI-a
Habrun
Boris
6
Predsjednik P. Zagreb
Rošić
Nikola
7
Predsjednik P. Varaždin
Križanić
Josip
8
Predsjednik P. Bjelovar
Vukušić
Bernard
9
Predsjednik P. Osijek
Zuković
Dražen
10
Predsjednik P. Rijeka
Rukavina
Tomislav
11
Predsjednik P. Split
Šarić
Ante

 

ZADAĆE UPRAVNOG ODBORA:

 • predlaže program i smjernice rada Komore;
 • priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta, drugih općih akata i drugih akata koje donosi Skupština;
 • raspravlja i donosi odluke i zaključke o svim pitanjima bitnima za veterinarsku djelatnost;
 • donosi poslovnik o radu Upravnog odbora;
 • priprema materijale, informacije, analize i prijedloge za zasjedanje Skupštine;
 • provodi i izvršava odluke, zaključke i naputke Skupštine;
 • donosi odluke o prijedlozima izvršnog direktora Komore;
 • raspravlja i donosi odluke o ostvarivanju suradnje s Ministarstvom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom zdravlja, Veterinarskim fakultetom, Hrvatskim veterinarskim institutom i drugim tijelima državne uprave i ustanovama te daje naloge i/ili naputke izvršnom direktoru za provedbu i poboljšanje suradnje;
 • raspravlja o zaključcima i donosi zaključke i odluke o izvješćima odbora, odjela i povjerenstava Komore;
 • priprema prijedloge Statuta, Kodeksa veterinarske etike, Kodeksa dobre veterinarske prakse i drugih akata Komore;
 • donosi godišnji plan stručnog usavršavanja veterinara;
 • imenuje izvršnog direktora i stručnog tajnika;
 • imenuje savjetnike Komore;
 • donosi odluke o korištenju financijskih sredstava Komore iznad 80.000, 00 kuna;
 • donosi odluke o visini upisnine, članarine i drugim članskim obvezama;
 • usvaja godišnji program nadzora nad stručnim radom veterinara i godišnji program kontrola sustava upravljanja kvalitetom ovlaštenih veterinarskih organizacija i veterinarskih službi s javnim ovlastima;
 • donosi odluke o visini naknade za rad članova povjerenstva za nadzor nad stručnim radom veterinara i kontrolu sustava upravljanja kvalitetom;
 • donosi opće akte potrebne za rad stručne službe Komore;
 • bira i opoziva likvidatora Komore;
 • predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova;
 • obavlja i druge poslove i zadaće utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Komore.

 

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora