Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini objavljena je 29.12.2021. u Narodnim novinama 145/2021.

Naredba je dostupna na stranicama Narodnih novina na sljedećem linku:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_12_145_2506.html

PDF:
Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini.

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora