HRVATSKA VETERINARSKA KOMRA

Hrvatska veterinarska komora je nadležno tijelo za reguliranje veterinarske profesije u RH.

Reguliranje veterinarske profesije HVK obavlja putem sljedećih aktivnosti:

  • Izdavanje odobrenja za rad veterinara (licencije)

  • Produljenje odobrenja za rad veterinara (licencije) ,  na osnovi kontinuiranog stručnog usavršavanja u području djelatnosti koje obavlja  dr. med. vet.

  • Stručni nadzor nad radom veterinara 

  • Kontrola sustava upravljanja kvalitetom koji je definiran smjernicama dobre veterinarske prakse

  • Vođenje brige da članovi Hrvatske veterinarske komore u obavljanju veterinarske djelatnosti postupaju u skladu s Kodeksom veterinarske etike i Kodeksom dobre veterinarske prakse primjenjujući najsuvremenije stručne principe u obavljanju veterinarske djelatnosti

  • Poduzimanje stegovnih mjera u slučaju da dr. med. vet. ne postupaju u skladu  s gore navedenim, kao i općim pravilima u obavljanju veterinarske djelatnosti

Hrvatska veterinarska komora
Hrvatska veterinarska komora

Hrvatska veterinarska komora